Evaluatie van de relancewet

Iets meer dan een jaar nadat de Relancewet van kracht werd en in uitvoering van artikel 42, § 4 van voormelde wet heeft de FOD Sociale Zekerheid een evaluatie van deze zogenaamde "Relancewet" uitgewerkt. Deze evaluatie is het resultaat van de coördinatie van informatie die door verschillende, zowel institutionele als particuliere actoren, meer in het bijzonder door verenigingen of federaties van verenigingen en deeleconomieplatformen wordt verstrekt. Deze evaluatie gebeurde in opdracht van het Kabinet van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie.

De doelstelling van deze evaluatie is in de eerste plaats een eerste stand van zaken op te stellen over de vragen die de toepassing van deze regelgeving oproept en na te gaan wat de voordelen ervan zijn en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Ze bevat eveneens aanbevelingen die zijn geformuleerd door de verschillende partijen die hieraan hebben bijgedragen.