Federaal actieplan Handicap (2021 -2024)

In het Federaal actieplan handicap (2021 - 2024) kwamen 145 maatregelen tot stand in nauwe samenwerking met alle ministers en staatssecretarissen, ondersteund door belangengroepen die personen met een handicap vertegenwoordigen (zoals de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en Unia).

Het plan is opgebouwd rond de zes assen van het regeerakkoord. Het wijst op de obstakels waarmee personen met een handicap in België vandaag worden geconfronteerd en die hen verhinderen een zelfstandig leven te leiden waarin ze zich ten volle kunnen ontplooien.

De maatregelen raken alle aspecten van het leven: de coronacrisis, gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz.

Er wordt vanaf nu ook rekening gehouden met het principe van 'handistreaming'. Bij elke maatregel en beslissing van de federale regering denkt men actief na over wat het effect daarvan is bij personen met een handicap.

Minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, coördineert de uitvoering van het plan. Eind 2022 volgt een eerste voortgangsrapport en in 2024 een eindrapport.

Meer informatie over Handistreaming