Handistreaming op federaal niveau

In 2009 heeft België het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een
handicap geratificeerd. Met dit krachtige signaal hebben alle gezagsniveaus zich ertoe verbonden op
alle terreinen werk te maken van integratiebevorderende reglementeringen en maatregelen voor
personen met een handicap. 

Dankzij deze paradigmaverschuiving wordt niet langer verwacht dat personen met een handicap zich aanpassen aan hun omgeving, maar wel dat de beleidsmakers de belemmeringen aanpakken die hun deelname aan het economische, sociale en culturele leven in de weg staan.