Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België, syntheserapport voor de FOD Sociale Zekerheid

Studierapport over de impact van de vergrijzing op de gezondheidszorg en meer specifiek de ouderenzorg. Basis voor het lanceren van een maatschappelijk debat over de gevolgen van de vergrijzing.

Deze synthese bevat de voornaamste vaststellingen en conclusies van een meer uitgebreid rapport over de impact van de vergrijzing op de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Voor de verdere documentatie verwijzen wij naar dit hoofdrapport.