Waarden van de FOD

De waarden van onze FOD werden midden 2007 vastgelegd. Anno 2019 voegen we er een duurzame mindset aan toe.

Bij al zijn acties en doelstellingen, zowel intern tussen collega’s als extern met partners, onderschrijft de FOD de volgende waarden: 

Respect: In ons denken en handelen staan we open voor anderen en hun overtuigingen, in al hun diversiteit. We streven naar rechtvaardigheid en wederzijdse waardering in alles wat we doen. Duurzame ontwikkeling ligt ons nauw aan het hart.

Vertrouwen: Vertrouwen is de basis van al onze relaties. Respect, integriteit, loyaliteit, competentie en transparantie zijn hierbij fundamenteel: vertrouwen wekt vertrouwen.

Solidariteit: We werken samen voor een performante sociale bescherming voor nu en later. We werken in teamverband en steunen elkaar.

Zelfontplooiing: We creëren voor onszelf en de anderen de ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Samen streven we naar een evenwicht tussen werk en privéleven.

Resultaatgerichtheid: We bereiken onze doelstellingen door een verstandig gebruik van de middelen. We delen onze kennis en leren samen te innoveren.

Duurzaamheid:

Onze FOD ondersteunt de Sustainable Development Goals (SDG) van de UN en moedigt haar medewerkers aan deze doelstellingen mee te realiseren.

"Duurzame ontwikkeling is gedefinieerd als een ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling vraagt om gezamenlijke inspanningen om een inclusieve, duurzame en veerkrachtige toekomst voor mens en milieu op te bouwen.

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij zijn een antwoord op de mondiale uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, waaronder die in verband met armoede, ongelijkheid, klimaat, aantasting van het milieu, welvaart en vrede en rechtvaardigheid. De doelstellingen hangen met elkaar samen en om niemand achter te laten, is het belangrijk dat we tegen 2030 elk doel en elke doelstelling hebben bereikt".

Meer informatie

In België

(Persbericht Planbureau)

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030

De Algemene Vergadering van de VN heeft in 2015 de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) aangenomen. Ze tonen de weg om wereldwijde uitdagingen zoals armoede, klimaatverandering en verlies aan biologische diversiteit aan te pakken.

België heeft zich ertoe verbonden die doelstellingen te bereiken. Maar heel wat van die doelstellingen zijn geformuleerd met ‘versterken’ of ‘verbeteren’ en blijven nog een streven. Ze moeten nog worden vertaald in becijferde doelstellingen die zijn aangepast aan de Belgische context. Zo kan het beleid beter worden gericht en kan de impact ervan worden geëvalueerd. Het rapport werkt een methode uit om de SDG te vertalen en steunt daarbij onder meer op de federale langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling (koninklijk besluit van 2013).

De SDG zijn zeer ambitieus. Om die doelen te bereiken, onderstreept het rapport dat het op federaal niveau essentieel is om rekening te houden met de wisselwerking tussen beleidsterreinen en om de beleidscoherentie te versterken. Het is ook belangrijk de coördinatie te verbeteren tussen de gewesten en het federale niveau in de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling.

Lees verder