SIMS-project (Social Impact of Migration)

Het SIMS project (Social impact of Migration) is in 2012 gestart bij de FOD Sociale Zekerheid. Het voornaamste doel is een informele monitoring structuur op poten te zetten voor de Europese dossiers over migratie en vrij verkeer die een impact hebben op de Belgische sociale bescherming.

De EU heeft immers verschillende initiatieven genomen die de legale migratie naar en in Europa bevorderen en regelen. Deze initiatieven kunnen in sommige gevallen de toegang tot onze sociale zekerheid mogelijk en makkelijk(-er) maken. Die situaties moeten nauwlettend opgevolgd worden en de impact op ons sociaal systeem moet gemeten worden, rekening houdend met de sociale rechten die voortvloeien uit de nieuwe verblijfsrechten op ons grondgebied.

Het project legt zich toe op de ontwikkeling van:

  • een samenwerkingsnetwerk tussen de verschillende federale administraties;
  • een doeltreffende methode om de sociale impact van Europese juridische instrumenten inzake migratie op te volgen;
  • degelijke ondersteuning bij de uitwerking en voorbereiding van beleidsbeslissingen ter zake.

Eind 2013 werd de eerste fase van het SIMS-project afgerond: het netwerk is opgericht en de betrokken partners (de FOD Sociale Zekerheid, de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Werkgelegenheid en de POD Maatschappelijke Integratie) hebben een samenwerkingshandvest ondertekend.

Te vermelden Europese dossiers waarin de samenwerking loopt:

  • de richtlijnen betreffende de toegangs- en verblijfsvoorwaarden voor derdelanders;
  • sommige arresten van het Europees Gerechtshof (de zaken “Brey”, “Dano” of “Alimanovic”)
  • de discussies over het vrij verkeer van personen en de vrees voor “sociaal toerisme”
  • de werken van de “Administratieve commissie voor de coördinatie van de systemen van sociale zekerheid” inzake Europese mobiliteit.

Contact: gauthier.cocle@minsoc.fed.be en keyina.mpeye@minsoc.fed.be