SIMS netwerk (Social Impact of Migration)

Het SIMS netwerk (Social impact of Migration) is in 2012 gestart bij de FOD Sociale Zekerheid. Het voornaamste doel is een informele monitoring structuur op poten te zetten voor de Europese dossiers over migratie en vrij verkeer die een impact hebben op de Belgische sociale bescherming.

Het SIMS netwerk bestaat uit de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, de FOD Maatschappelijke Integratie en de FOD Binnenlandse Zaken, waaraan andere instellingen deelnemen naargelang de actualiteit en het belang van de onderwerpen.

Context

De Europese Unie (EU) heeft immers verschillende initiatieven genomen die de legale migratie naar en in Europa bevorderen en regelen. Deze initiatieven kunnen in sommige gevallen de toegang tot onze sociale zekerheid mogelijk en makkelijk(-er) maken. Die situaties moeten nauwlettend opgevolgd worden en de impact op ons sociaal systeem moet gemeten worden, rekening houdend met de sociale rechten die voortvloeien uit de nieuwe verblijfsrechten op ons grondgebied.

Het project legt zich toe op de ontwikkeling van:

  • een samenwerkingsnetwerk tussen de verschillende federale administraties;
  • een doeltreffende methode om de sociale impact van Europese juridische instrumenten inzake migratie op te volgen;
  • degelijke ondersteuning bij de uitwerking en voorbereiding van beleidsbeslissingen ter zake.

Werking 

Elk kwartaal is er een gewone bijeenkomst van het netwerk waar actuele internationale kwesties worden geanalyseerd en besproken in een van de onderwerpen die verband houden met de activiteiten van het netwerk. Bijvoorbeeld: de stand van zaken van de Europese richtlijnen, prejudiciële vragen, de impact van de covid-crisis,... al deze onderwerpen maken deel uit van de gevolgde onderwerpen. Sinds het begin van de Oekraïense crisis en het in werking treden van de Europese richtlijn (n° 2001/55) die Oekraïense vluchtelingen de status van tijdelijke bescherming verleende, volgt het netwerk ook de situatie op het gebied van verblijfsrechten en sociale zekerheid voor deze migranten.

Voor een betere opvolging werden, naast een pagina op de website van de FOD, 2 SharePoint ruimtes gecreëerd binnen de FOD Sociale Zekerheid, één voor het SIMS netwerk en één over de Oekraïense crisis, die toelaat informatie te verzamelen over Belgische en Europese initiatieven inzake sociale zekerheid met betrekking tot de "Oekraïense crisis".

Meer info 

Op deze pagina vindt je het laatste nieuws over de activiteiten van het SIMS netwerk.

Contact: Ylber.Zejnullahu@minsoc.fed.beeu2024@minsoc.fed.be.