SIMS netwerk (Social Impact of Migration)

Het SIMS netwerk (Social impact of Migration) is in 2012 gestart bij de FOD Sociale Zekerheid. Het voornaamste doel is een informele monitoring structuur op poten te zetten voor de Europese dossiers over migratie en vrij verkeer die een impact hebben op de Belgische sociale bescherming.

De EU heeft immers verschillende initiatieven genomen die de legale migratie naar en in Europa bevorderen en regelen. Deze initiatieven kunnen in sommige gevallen de toegang tot onze sociale zekerheid mogelijk en makkelijk(-er) maken. Die situaties moeten nauwlettend opgevolgd worden en de impact op ons sociaal systeem moet gemeten worden, rekening houdend met de sociale rechten die voortvloeien uit de nieuwe verblijfsrechten op ons grondgebied.

Het project legt zich toe op de ontwikkeling van:

 • een samenwerkingsnetwerk tussen de verschillende federale administraties;
 • een doeltreffende methode om de sociale impact van Europese juridische instrumenten inzake migratie op te volgen;
 • degelijke ondersteuning bij de uitwerking en voorbereiding van beleidsbeslissingen ter zake.

Eind 2013 werd de eerste fase van het SIMS-project afgerond: het netwerk is opgericht en de betrokken partners (de FOD Sociale Zekerheid, de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Werkgelegenheid en de POD Maatschappelijke Integratie) hebben een samenwerkingshandvest ondertekend.

Te vermelden Europese dossiers waarin de samenwerking loopt:

 • de richtlijnen betreffende de toegangs- en verblijfsvoorwaarden voor derdelanders;
 • sommige arresten van het Europees Gerechtshof (de zaken “Brey”, “Dano” of “Alimanovic”)
 • de discussies over het vrij verkeer van personen en de vrees voor “sociaal toerisme”
 • de werken van de “Administratieve commissie voor de coördinatie van de systemen van sociale zekerheid” inzake Europese mobiliteit.

Contact: Ylber.Zejnullahu@minsoc.fed.be

SIM’s network Social security SEMINAR    
Belgian social security system applicable to EU nationals and third country nationals
 

Op 26 maart vond een seminarie plaats met als thema het "Belgische socialezekerheidsstelsel voor EU-onderdanen en onderdanen van derde landen", georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid.

Waarom dit seminarie? Migratie is een actuele kwestie, dat is het altijd al geweest, maar met de opbouw van de EU en de internationale crises van de afgelopen jaren wordt het onderwerp van primair belang.

De Europese Unie heeft tal van initiatieven op het gebied van legale immigratie genomen om de mobiliteit van personen te bevorderen en te sturen (beginsel van het vrije verkeer van personen, ....). Deze verschillende acties hebben vaak tot gevolg dat de toegang van buitenlanders tot ons socialezekerheidsstelsel wordt vergemakkelijkt.  Het is dus de bedoeling om deze mobiliteit op ons grondgebied optimaal te monitoren om de impact op ons sociaal systeem beter te kunnen meten.

Dit seminarie maakte het met name mogelijk om de sociale rechten van Europese of niet-Europese burgers die zich in België willen vestigen (als werknemer, student, enz.) te beschrijven. Het ging over de volgende specifieke onderwerpen:

 • recht op uitkeringen voor personen met een handicap
 • beroepsziekten en arbeidsongevallen
 • gezondheidszorg
 • gezondheidszorg voor vreemdelingen in België
 • invaliditeitsuitkeringen
 • gezinstoelagen
 • pensioenen

Voor dit seminarie hebben we gespecialiseerde experten van de Belgische en Europese instellingen uitgenodigd. De belangstelling was zeer groot, met name bij de verschillende nationale instellingen die zich dagelijks bezighouden met migratievraagstukken, in het bijzonder de dienst Vreemdelingenzaken.

De Minister van Sociale Zaken gaf, na de welkomstrede van de organisator, een korte inleiding over het begin van het SIM-project. Op dit ogenblik functioneert het als een SIM-netwerk, gecoördineerd door de FOD Sociale Zekerheid.

Het netwerk is onder meer verantwoordelijk voor de opvolging en analyse van de sociale impact van migratie in België. De minister benadrukte in het bijzonder het belang van de opvolging van het SIM’s netwerk en de noodzaak van samenwerking tussen de Belgische instellingen voor migratie.

De uitgebreide presentaties van de deskundigen konden rekenen op grote belangstelling van het publiek, dat kon deelnemen aan de vraag- en antwoordsessies. Dit was het eerste van een reeks seminaries, die zullen worden georganiseerd op basis van de behoeften van de instellingen van het netwerk.

Programma conferentie (.pdf)