Actieplan toegang sociale bescherming werknemers en zelfstandigen

In November 2019 nam de Raad van de Europese Unie een aanbeveling aan over het verbeteren van de toegang tot de sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen. De aanbeveling vraagt aan alle lidstaten om tegen 15 mei 2021 een actieplan op te stellen over hoe ze de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen de komende jaren zullen verbeteren op vier domeinen, met name formele dekking, effectieve dekking, adequaatheid en transparantie.

In opdracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Werk, de Minister van Pensioenen en de Staatssecretaris van Gelijke Kansen stond de FOD Sociale Zekerheid in voor de redactie van dit actieplan.

Voor de uitwerking werd een redactiecomité opgericht met vertegenwoordigers van de RSZ, RSVZ, RVA, Fedris, FPD, KSZ, RIZIV, HZIV en de FOD Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De sociale partners werden geconsulteerd via de Nationale Arbeidsraad en het Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

Het actieplan werd opgesteld binnen de krijtlijnen van het federale regeerakkoord.

Een voorafgaande academische audit

Om tot een systematische identificatie van de uitdagingen inzake de toegang tot sociale bescherming in België te komen, heeft de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid eerst een academische audit naar de toegang tot sociale zekerheid van werknemers en zelfstandigen in ons land uitbesteed.

Deze academische audit werd uitgevoerd door een onafhankelijk multidisciplinair interuniversitair team van de Universiteit Antwerpen (Bea Cantillon, Heleen Delanghe, Karen Hermans, Sara Marchal, en Freek Louckx), de Université Libre de Bruxelles (Océane Bertrand, Maxime Fontaine, Ilan Tojerow, en Daniel Dumont), en de Vrije Universiteit Brussel (Guido Van Limberghen).

Het eindrapport van deze academische audit werd opgeleverd in november 2020. Er werd vervolgens aan het interuniversitair team gevraagd om een ‘executive summary’ op te stellen.

Het actieplan

Verder lezen