Events (BELMOD)

Om de (tussentijdse) resultaten van het BELMOD-project te presenteren aan geïnteresseerde stakeholders worden er in de loop van het project verschillende events georganiseerd.

Stuurgroep vergaderingen

Jaarlijks wordt een stuurgroep vergadering georganiseerd om het verloop van het project en de stand van zaken toe te lichten. Tijdens deze vergaderingen zijn verschillende stakeholders vertegenwoordigd: academici van verschillende universiteiten, openbare instellingen voor sociale zekerheid, de beleidscellen, mutualiteiten, regionale overheidsadministraties en de partners van het BELMOD-project.

Stuurgroep vergadering 1: 20/05/2019

De eerste stuurgroep vergadering vond plaats op 20 mei 2019. Tijdens deze vergadering werd het BELMOD-project toegelicht.

Tevens presenteerden de UA, het Federaal Planbureau (FPB), de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI), de Federale Pensioendienst (FPD), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de DG Personen met een handicap (DGHAN) van de FOD Sociale Zekerheid hun voor het BELMOD-project relevante activiteiten:

Stuurgroep vergadering 2: 29/10/2020

Op 29 oktober 2020 volgde een tweede overleg met de stuurgroep waarbij de stand van zaken van het project werd toegelicht. Daarnaast werden de twee rapporten inzake vereenvoudiging, harmonisering en automatisering van bestaansmiddelentoetsen voorgesteld en werd de volgende fase besproken, waarin het stakeholdersoverleg aan bod komt.

Verder lichtten de KUL, de UA en het Federaal Planbureau elk een voorbeeld toe om de mogelijkheden van een microsimulatiemodel te illustreren.

Stuurgroep vergadering 3: 28/04/2021

De derde stuurgroep vergadering vond online plaats op 28 april 2021. Tijdens deze vergadering werd de stand van zaken toegelicht en de mogelijke simulaties die vanuit het stakeholderoverleg en het RIZIV zijn aangereikt gepresenteerd. De deelnemers kregen hierbij de mogelijkheid om nog bijkomende input te leveren. Daarop volgde een presentatie van Digitaal Vlaanderen over hun werkzaamheden omtrent een actueel inkomensbegrip. Afsluiten deden we door een overzicht van de verdere planning van het BELMOD-model.

Stakeholdersoverleg

Uit de verkennende rapporten blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn ter vereenvoudiging, harmonisering en automatisering van de bestaansmiddelentoetsen en toekenning van sociale rechten. Met het microsimulatie-instrument kan vervolgens de impact van deze mogelijkheden op overheidsuitgaven of op de verschuiving van doelgroepen nagegaan worden. Het instrument kan echter geen inzicht geven in de meest wenselijke oplossingen. Hiervoor is kwalitatieve informatie noodzakelijk. Deze werd verzameld met behulp van een stakeholdersoverleg georganiseerd door het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting in samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN). In dit artikel van BAPN lees je over deze constructieve samenwerking.

Tijdens dit overleg werden de voorgestelde maatregelen aan de hand van drie fiches afgetoetst bij verschillende doelgroepen. De fiches werden ontwikkeld op basis van de twee rapporten over de middelentoetsen. Het doel van het stakeholdersoverleg was om de vragen uit de fiches aan te vullen met andere essentiële vragen over de harmonisering en automatisering van bestaansmiddelentoetsen en argumenten te verzamelen voor en tegen de verschillende opties. Op die manier willen we komen tot een breed gedragen lijst van mogelijke beleidsmaatregelen. Vervolgens kunnen deze gesimuleerd worden in het BELMOD-model om de mogelijke effecten ervan in te schatten.

In totaal werden er drie bijeenkomsten georganiseerd om voldoende informatie en argumenten te verzamelen om de lijst met beleidsmaatregelen te kunnen opstellen en nadien te simuleren. Op het einde van het project wordt een vierde bijeenkomst ingepland om de resultaten te tonen.

Voorstelling BELMOD

Op 3 februari 2022 organiseerden we een online voorstelling van BELMOD, om ons microsimulatiemodel en enkele eerste resultaten aan de bredere academische en beleidswereld te presenteren. Ter inleiding werd het BELMOD-project kort gekaderd, waarna werd uitgelegd wat een microsimulatiemodel is en hoe EUROMOD en BELMOD zich tot elkaar verhouden. Ook werd de inhoud van de dataset die we gebruiken bij simulaties met BELMOD toegelicht. Als eerste resultaten toonden we het effect van een harmonisering en vereenvoudiging van de bestaansmiddelentoetsen van enkele bijstandsmaatregelen door de eigen woning en ontvangen onderhoudsgelden vrij te stellen en de betaalde onderhoudsgelden te beschouwen als aftrekbare besteding. De Universiteit Antwerpen presenteerde BELMOD-onderzoek naar de impact van een stijging van de werkgelegenheidsgraad tot 80% op de armoededoelstellingen in België. Eindigen deden we met de verdere planning van BELMOD.

De presentaties met de inleiding, de uitleg over BELMOD en de verdere planning zijn hieronder terug te vinden. De simulatievoorbeelden worden nog verder verfijnd alvorens deze verspreid worden.

Inleiding (.pdf)

Microsimulatiemodellen en introductie (.pdf)

Planning (.pdf)

Slotconferentie

Tijdens de slotconferentie zullen de resultaten van zowel de microsimulatie-tool als de inventaris van beleidsvoorstellen worden toegelicht aan overheidsactoren (regionale en lokale besluitvormers, politieke en beleidsactoren en denktanks), stakeholders (ngo’s, media, experten, vakbonden) en het geïnteresseerde ruimere publiek.

Autumn school

Belmod autumn school 10 november