Evaluatie Relancewet

Doelstellingen van de regelgeving

De Relancewet vloeit voort uit het zomerakkoord van 2017 waarin de Regering beslist heeft over een reeks maatregelen, waaronder de mogelijkheid dat gepensioneerden en mensen die reeds een hoofdberoep uitoefenen voor ten minste 4/5 van een voltijdse betrekking, per jaar 6.000 euro belastingvrij konden ontvangen voor bepaalde werkzaamheden (“klussen”).

Nauwkeuriger gezegd is de aangekondigde doelstelling van deze maatregelen het verwerven van een bijkomend belastingvrij inkomen van 500 euro per maand of 6.000 euro per jaar mogelijk maken voor iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft als loontrekkende, zelfstandige of gepensioneerde. De wetgever heeft die doelstelling willen verwezenlijken met drie pijlers:

  • verenigingswerk,
  • occasionele diensten tussen burgers en
  • de deeleconomie georganiseerd via een erkend platform.

Drie mechanismen van de Relancewet

Verenigingswerk

Het gaat over activiteiten in de non-profitsector die, tegen een beperkte vergoeding, ten behoeve van een organisatie worden verricht door een persoon die eveneens gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsbezigheid uitoefent. De vergoeding die men in dat kader ontvangt, is vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen indien ze niet hoger is dan 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar (geïndexeerd). De lijst van toegelaten activiteiten is beperkt.

Occasionele diensten tussen burgers

Het gaat over prestaties die, tegen een beperkte vergoeding, ten behoeve van één of meer andere personen worden verricht door een persoon die eveneens gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsbezigheid uitoefent.

De lijst van de betreffende activiteiten is eveneens beperkt. De diensten mogen uitsluitend gepresteerd worden tussen particulieren en niet tussen personen die zich beroepsmatig ermee bezighouden. Indien de dienstenverrichter een persoon is die onderworpen is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, mag er geen nauwe band zijn tussen de verleende dienst en de zelfstandige activiteit of de activiteit van de onderneming waarin de zelfstandige bedrijfsleider is

Stelsel van de deeleconomie

Het gaat om een voordelig fiscaal stelsel dat van toepassing is op inkomsten uit diensten die een particuliere belastingplichtige verricht voor een andere particulier, buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit en via een digitaal platform dat erkend is door de FOD Financiën en waarvoor de klant alle bedragen die hij verschuldigd is aan of via het elektronisch platform betaalt.

Evaluatie van de wet

Iets meer dan een jaar nadat de Relancewet van kracht werd, heeft de FOD Sociale Zekerheid een evaluatie uitgewerkt. Deze evaluatie is het resultaat van de coördinatie van informatie van verschillende actoren (zowel institutionele als particuliere), meer in het bijzonder verenigingen of federaties van verenigingen en deeleconomieplatformen.

De doelstelling van deze evaluatie is een eerste stand van zaken op te stellen over de vragen die de toepassing van deze regelgeving oproept en na te gaan wat de voordelen ervan zijn en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Ze bevat eveneens aanbevelingen die zijn geformuleerd door de verschillende partijen die hieraan hebben bijgedragen, teneinde de bescherming van de  dienstenverstrekkers en de begunstigden van deze diensten te verbeteren, de weerslag op lange termijn op de sociale zekerheid te meten, oneerlijke concurrentie te voorkomen en de specifieke kenmerken van vrijwilligerswerk te vrijwaren.

Ingevolge de nietigverklaring van de Relancewet door het Grondwettelijk Hof is deze evaluatie een essentieel instrument om de denkoefening over de toekomst van dit “bijklussen” te  voeden door zich te baseren op de ervaring en de expertise van alle betrokken actoren en rekening te houden met de huidige internationale, Europese en nationale context.

De FOD Sociale Zekerheid heeft dan ook ervoor gekozen een participatieve evaluatie voor te leggen, gebaseerd op de bijdrage van de verschillende federale overheidsdiensten, adviesraden  en van de openbare instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de toepassing van de regelgeving.

Evaluatie van de Relancewet (.pdf)