Mentaal welzijn op het werk

De gezondheidscrisis heeft een grote impact op het mentaal welzijn op het werk van de bevolking. Bovendien waren er ook vóór de Covid-19-crisis signalen die erop wezen dat de preventie van werkgerelateerde psychosociale problemen een beleidsprioriteit moest worden.

De combinatie van toegenomen psychosociale risico's, onder meer stress en burn-out bij de werknemers, zelfstandigen en ambtenaren en de emotioneel zwaar belastende algemene situatie door de COVID-19 crisis, vereist bijzondere aandacht voor de geestelijke gezondheid van de werkende bevolking.

In dit kader werd door de federale regering een plan van aanpak opgesteld in drie fasen (federaal actieplan). De eerste fase is een campagne die focust op de sensibilisering en het informeren van de beroepsbevolking (werknemers, zelfstandigen, overheidssector) rond het thema van mentale veerkracht op het werk.

Deze campagne bouwt verder op de in 2021 ontwikkelde website ikvoelmegoedophetwerk.be. Die website blijft het centraal kanaal voor het programma mentale veerkracht waarvoor de Ministerraad zijn goedkeuring gaf op 25 maart 2021.

Mental Health @ Work

Thema’s zoals stress en burn-out, evenwicht tussen werk en privéleven, en werkbaar werk zijn centrale bekommernissen van de regering.

"De strijd tegen stress en burn-out blijft belangrijk en wordt verder gevoerd, in samenwerking met de sociale partners. De ervaring die werd opgebouwd bij de recente (piloot)projecten door de Nationale Arbeidsraad wordt daarbij meegenomen.”  

In dit kader heeft de FOD Sociale Zekerheid een Federal Network Mental Health @ Work opgericht, waaraan alle bevoegde federale instellingen deelnemen. Dit netwerk zal tevens functioneren als klankbord voor het federaal actieplan.

Volgende instellingen maken deel uit van het federaal netwerk: FOD Sociale Zekerheid (SZ), FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg (Werk), Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS), FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (Volksgezondheid), Hoge Gezondheidsraad (HGR), Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ), federaal Planbureau, FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Doelstellingen

Het netwerk wisselt relevante informatie uit. De leden informeren elkaar over opdrachten en initiatieven. Zij delen de resultaten van projecten en onderzoek.

Het netwerk streeft naar een betere coördinatie van de bestaande en toekomstige initiatieven. Het doel is de krachten te bundelen en te streven naar een geïntegreerde aanpak van de problematiek en hierover op gecoördineerde wijze te communiceren.

Het netwerk zal, indien nuttig, aanbevelingen formuleren voor onze respectievelijke instanties of de politieke vertegenwoordigers.

Het netwerk levert input voor de centrale website ikvoelmegoedophetwerk.be

Download de mediakit