Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Het overbruggingsrecht (de vroegere “sociale verzekering in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting”)  is een maandelijkse financiële uitkering van maximaal twaalf maanden met behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximaal vier kwartalen (terugbetaling geneeskundige verzorging, behoud van rechten inzake arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen), en dit zonder bijdrageplicht.

Het overbruggingsrecht geldt, onder bepaalde voorwaarden, voor:

 • zelfstandigen die failliet werden verklaard;
 • bedrijfsleiders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet is verklaard;
 • zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten voor wie een collectieve schuldenregeling geldt;
 • zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten die ongewild hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten (natuurramp, vernieling van gebouw of materiaal, brand of allergie),
 • NIEUW: zelfstandigen, helpers of meewerkende  echtgenoten die hun activiteit stopzetten omwille van economische moeilijkheden, namelijk in de volgende gevallen:
  • indien betrokkene een leefloon ontvangt op het ogenblik van de stopzetting of
  • indien betrokkene in het voorbije jaar een beslissing tot vrijstelling van bijdragen door de Commissie van vrijstelling van bijdragen heeft bekomen of
  • indien betrokkene kan aantonen dat zijn inkomen van het jaar van de stopzetting en het daaraan voorafgaande jaar onder een bepaalde drempel lag.

Sinds 1 januari 2017 moet de aanvrager bijkomend aantonen dat hij minstens 4 kwartalen effectief zijn bijdragen heeft betaald (en dit tijdens een referteperiode van 16 kwartalen). De aanvrager beschikt over 2 kwartalen om een aanvraag voor het overbruggingsrecht in te dienen. De sociale verzekeringsfondsen kunnen de instructies raadplegen op ons online samenwerkingsplatform “Piramid”.