Projectoproep mentaal welzijn zelfstandigen

In het kader van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk lanceert minister van Zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval, een oproep voor het indienen van projecten of initiatieven die inzetten op preventie van psychosociale risico’s op het werk bij zelfstandigen. De verworven data en resultaten uit deze projecten en initiatieven kunnen de basis vormen voor structurele maatregelen ter ondersteuning van het mentaal welzijn op het werk bij zelfstandigen.

De oproep is gericht aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en beoogt subsidies toe te kennen aan concrete, realistische en praktische initiatieven en projecten voor alle types van zelfstandigen die focussen op primaire en secundaire preventie van psychosociale risico’s gelinkt aan de activiteiten van zelfstandigen.

De voorstellen dienen te beschrijven:

  1. Op welk(e) niveau(s) van preventie het project inzet. (Primair, secundair)
  2. Welk(e) risicofactor(en) het project zal aanpakken. (Persoonlijke factoren, omgevingsfactoren, factoren gelinkt aan het werk)
  3. Op welk werkdomein(en)/interventie-niveau(s) het project een impact zal hebben. (Beleidsniveau, welzijn in de privésfeer van de zelfstandige, het werkveld van zelfstandigen, de gezondheidszorg voor zelfstandigen)
  4. Wat de focus van het project is. (Sensibilisatie, de ontwikkeling van tools & methodieken, begeleiding)

Een meer gedetailleerde beschrijving van elk van de elementen kunt u vinden in de handleiding voor de projectoproep, downloadbaar op het einde van de pagina.  

Projecten kunnen zich toespitsen op één specifiek onderdeel van deze elementen. Projecten die echter verschillende onderdelen van een element combineren, of die verschillende elementen combineren en dus op deze manier een holistische aanpak voorstellen, worden sterk aangemoedigd.

Welke budgetten worden toegekend?

We stellen een richtlijn van 300.000 EUR (incl. BTW) voorop als plafond voor een initiatief. Het effectief toegekende bedrag hangt af van het gedetailleerd budgetplan. Een comité van selectie en evaluatie bekijkt of het door u gevraagde budget redelijk in verhouding staat tot het ingediende projectvoorstel.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

Enkel de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen kunnen projecten/initiatieven indienen voor deze oproep. Een sociaal verzekeringsfonds kan wel samenwerkingsverbanden met andere fondsen of actoren aangaan. De hoofdindiener moet echter steeds een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen zijn.

Geïnteresseerde verzekeringsfondsen hebben de tijd tot vrijdag 11 februari 2022, om 23:59u om hun kandidatuur te stellen. Het dossier tot kandidaatstelling dient digitaal opgestuurd te worden naar MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be.

Dit dossier moet bestaan uit:

  • Een volledig ingevulde, ondertekende, projectaanvraag
  • Een gedetailleerd projectplan (incl. budgetplan met eventuele bewijsstukken: zie ramingen, offertes,…)
  • Curriculum Vitae van alle projectleden
  • Een referentielijst van bronnen gebruikt om het projectvoorstel te onderbouwen 
  • (Indien relevant, een samenwerkingsovereenkomst met onderaannemers)

Een selectie- en evaluatiecomité zal in maart 2022 de kwaliteit van de projectvoorstellen beoordelen op basis van enkele vooropgestelde criteria.  

Aanvullende informatie uit de infosessie van 18/01

Lees het kort verslag met de vragen en antwoorden van de open vragensessie van 18/01/2022

Enkele interessante bronnen

Documentatie voor kandidaatstelling

Hieronder kan u de volledige handleiding voor de projectoproep, het document voor de projectaanvraag en het verplichte template voor het projectplan (inc. Budgetplan) vinden.