Federaal Actieplan Handicap

Om de initiatieven van de federale overheid voor de verwezenlijking van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te coördineren keurde de ministerraad op 16 juli het Federaal actieplan handicap (2021 - 2024) goed.

Het plan kwam tot stand in nauwe samenwerking met alle ministers en staatssecretarissen, op basis van bijdragen door de belangengroepen die personen met een handicap vertegenwoordigen (zoals de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en Unia).

Het actieplan is opgebouwd rond de 6 assen van het regeerakkoord, en bevat 145 maatregelen ten voordele van personen met een handicap. Deze maatregelen raken alle aspecten van het leven: de coronacrisis, gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz.

Minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, coördineert de uitvoering van het plan. Eind 2022 volgt een eerste voortgangsrapport en in 2024 een eindrapport.

Lees het Federaal Actieplan Handicap (2021-2024) (.pdf)

Lees het Eerste tussentijds rapport (2022) (.pdf)

Lees het eindrapport (2024) (.pdf)

Meer informatie