Sociale bescherming in de EU: vergelijkende cijfers

De FOD Sociale zekerheid neemt deel aan de werkgroepen “sociale bescherming” en “gezondheidsstatistieken” van Eurostat. Zij staan in voor het verspreiden van statistieken over sociale bescherming en gezondheid in de EU.  De FOD Sociale zekerheid levert ook een actieve bijdrage aan nieuwe methodologische ontwikkelingen op internationaal niveau. In dit kader voldoet het aan de statistische verplichtingen van België inzake deze materie.

Statistieken sociale bescherming

Om de statistieken die in het kader van Eurostat verzameld worden toegankelijk te maken voor het grote publiek, publiceert onze FOD jaarlijks de brochure  “Sociale bescherming in België: ESSOBS-data”. ESSOBS is de afkorting van “Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor sociale bescherming”, een werkgroep die deel uitmaakt van Eurostat.

ESSOBS is gebaseerd op een methodologie die het mogelijk maakt om onder de Europese landen een coherente vergelijking te maken van de sociale prestaties die aan de gezinnen worden verleend en de financiering ervan, dankzij een kader dat de organisatorische en administratieve verschillen tussen de landen overstijgt. Op die manier maakt het systeem het mogelijk de communautaire statistieken te analyseren op basis van de geharmoniseerde gegevens met betrekking tot de financiële stromen van de uitgaven en de inkomsten van de sociale bescherming. De ESSOBS-methodologie is dus gebaseerd op gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en boekhoudkundige regels die gehanteerd dienen te worden voor de samenstelling van statistieken in de Europese Unie.

Deze methodologie is gebaseerd op een centraal systeem, vergezeld van modules voor de bijkomende statistische gegevens met betrekking tot de bijzondere aspecten van de sociale bescherming.

Statistieken gezondheid

De EU-lidstaten moeten « gezondheidsrekeningen » opstellen, dit wil zeggen ramingen maken van de totale consumptie van de geneeskundige verzorging en de diensten van langdurige zorg in ieder land van de Europese Unie.  In het kader van de werkgroep “gezondheidsstatistieken” van Eurostat, ontwikkelt onze FOD de zogenaamde gezondheidsrekeningen voor België.  Deze ramingen worden eveneens onderverdeeld volgens hun functie (acute zorg, preventie,…) en verstrekker (ziekenhuizen, dokters,..).  Dit gebeurt volgens de “System of Health accounts”-methodologie die gezamenlijk door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Eurostat en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) werd ontwikkeld.  Ook aan deze ontwikkeling droeg onze FOD bij.

Waar vind je vergelijkende cijfers ?

De statistieken van de sociale bescherming worden ieder jaar gepubliceerd onder de vorm van downloadbare brochures. De pagina publicatie toont deze lijst.

Deze brochures stellen dus de geconsolideerde gegevens voor van de uitgaven en ontvangsten van de sociale bescherming in België, alsook deze van een aantal andere europese landen. Hierdoor kunnen we de gegevens van België vergelijken met deze landen en met het europees gemiddelde.

De volledige informatie voor alle landen waarvoor ESSOBS-statistieken beschikbaar zijn, kunnen gratis geraadpleegd worden op de Eurostat-website

De statistieken rond gezondheid kunnen gratis geraadpleegd worden op de Eurostat-website en op de OESO-website.

 

Publicaties