Vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

De FOD sociale Zekerheid (DG Zelfstandigen) is het expertisecentrum van het sociaal statuut van de zelfstandigen in België. Zij werkt mee aan de uitwerking van de wetgeving over dit statuut en ziet toe op de interpretatie ervan. Zo kunnen de sociale verzekeringsfondsen ze correct en consequent toepassen.

De FOD beheert de griffies van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen (CVB).  Deze Commissie kan een volledige of gedeeltelijke vrijstelling toestaan van de verplichting om sociale zekerheidsbijdragen te betalen aan zelfstandigen in een “staat van behoefte” of een “toestand die de staat van behoefte benadert”. De DG organiseert de zittingen van de Commissie en staat in voor de administratieve behandeling van de dossiers.

De bewijslast berust bij de zelfstandige. Maar de commissie kan in bepaalde gevallen een onderzoek instellen om een beter zicht te krijgen op de toestand van de zelfstandige.

Zelfstandigen die een aanvraag om vrijstelling van bepaalde voorlopige kwartaalbijdragen wensen in te dienen, moeten dit binnen de 12 maanden bij hun sociaal verzekeringsfonds doen op één van de wettelijk vastgelegde manieren (bijvoorbeeld met een aangetekend schrijven).  Startende zelfstandigen kunnen pas een geldige aanvraag om vrijstelling indienen nadat eerst 4 kalenderkwartalen van verzekeringsplicht als zelfstandige zijn verstreken (tenzij wanneer de zelfstandige zijn activiteit heeft stopgezet tijdens dat eerste jaar).  Zelfstandigen mogen geen vrijstelling aanvragen voor kwartalen waarin hun zelfstandige activiteit gekwalificeerd is als bijberoep.

Zelfstandigen kunnen enkel een vrijstelling vragen van hun voorlopige bijdragen. Als de vrijstelling van de voorlopige bijdragen wordt toegekend, zal ze automatisch gelden voor de regularisatiebijdragen betreffende dezelfde kwartalen, behalve als de inkomsten die als basis dienen voor de regularisatie, een bepaald plafondbedrag overschrijden. In dat geval zal de vrijstelling worden geannuleerd.