Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

  • socialsecurity.belgium.be
  • socialezekerheid.belgie.be
  • securitesociale.belgique.be
  • sozialesicherheit.belgien.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan niveau A en gedeeltelijk aan niveau AA van de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1.

Beperkingen en alternatieven

Documenten

Hoewel de meeste documenten op de site toegankelijk zijn volgens niveau A van de WCAG 2.1, halen ze niet het vereiste niveau AA. Veelal door het ontbreken van bladwijzers in PDF-documenten.

Veel documenten bevatten grafieken, tabellen en statistische informatie die door hun complexiteit niet of nauwelijks toegankelijk kunnen gemaakt worden.

Door de hoeveelheid documenten en de complexiteit van de inhoud zou het controleren en aanpassen van elk document buitensporig veel kosten vergen. Bovendien zijn de documenten puur vrijblijvend informatief en bevatten ze geen enkele informatie die essentieel is voor de uitoefening van rechten en plichten door personen met een handicap. Tot slot zijn veel documenten niet meer recent of zijn de bronbestanden niet meer beschikbaar.

Elk nieuw document wordt voortaan wel grondig nagekeken en in de mate van het mogelijke aangepast aan het vereiste toegankelijkheidsniveau.

Video's

De embedded video's op de site beschikken niet over audiodescriptie terwijl level AA dat voor sommige vereist. De videoplayer op de website laat immers geen audiodescriptiespoor toe. Er worden als alternatief gaandeweg transcripts voorzien bij elke video die dat vereist. Voor een toekomstige nieuwe versie van de website zal een meer toegankelijke player opgenomen worden als vereiste.

Sommige oudere video's die urenlange registraties zijn van seminaries bevatten geen captions. Het zou een onevenredige kost vergen om deze video's nog van captions te voorzien. Als alternatief zijn er steeds presentaties en andere samenvattende informatie aanwezig. Voor de videoregistratie van toekomstige seminaries worden captions wel opgenomen als vereiste voor de producent.

Geen enkele video die onvoldoende toegankelijk is, bevat informatie die essentieel is voor de uitoefening van rechten en plichten door personen met een handicap.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 15/09/2020.

Feedback en contactgegevens

FOD Sociale Zekerheid
Dienst Communicatie
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 145
1000 Brussel
Contacteer ons via e-mail

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: