Privacy

Bescherming van de persoonsgegevens

De FOD Sociale Zekerheid verwerkt in het kader van haar opdrachten persoonlijke gegevens, en zet er zich voor in om bij het uitvoeren van deze opdrachten alle toepasselijke wetgeving over privacybescherming na te leven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt de FOD als "verwerkingsverantwoordelijke" op de betrokken personen bepaalde informatie over de verwerking van hun persoonlijke gegevens te verstrekken.

1. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

De opdrachten van de FOD staan beschreven op de website.

2. Wat is de wettelijke basis?

 • Personen met een handicap: lees de privacyverklaring van de DG Personen met een handicap op hun website.
   
 • Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie: de wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie vindt u in het Koninklijk besluit van 11 februari 2013 houdende samenstelling en werking van de kamers van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (artikelen 7 en 10) en het huishoudelijk reglement van de Commissie (link - artikel 15)
   
 • Commissie kunstenaars: de wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie kunstenaars vindt u  in artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (visum kunstenaar), in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (kunstenaarskaart) en in het koninklijk besluit van 26 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars en in het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002.

  Daarnaast verwerken wij de gepseudonimiseerde gegevens (deze zijn door ons niet te herleiden tot de persoon die de aanvraag heeft ingediend) tot geaggregeerde statistieken om enerzijds onze werking te verbeteren en anderzijds te kunnen antwoorden op beleidsvragen.
   

 • Sociaalwetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. De FOD Sociale Zekerheid verwerkt persoonsgegevens in het kader van sociaalwetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Zij bekomt hiervoor steeds de benodigde machtigingen.  De verwerking van de gegevens beogen steeds een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde. Concreet betreft het de volgende doeleinden:

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • Personen met een handicap: lees de privacyverklaring van de DG Personen met een handicap op hun website.
   
 • Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie:  voor de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie verwerken we:
  • de naam, de voornaam, de woonplaats en in voorkomend geval het rijksregisternummer van de partijen van de arbeidsrelatie;
  • het voorwerp van de aanvraag;
  • de betrokken activiteitensector en het beroep;
  • alle documenten die de aanvrager toevoegt die dienstig kunnen zijn om de arbeidsrelatie te kwalificeren en die met name de voorwaarden betreffende de uitvoering ervan verduidelijken;
 • Commissie kunstenaars: voor de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie kunstenaars verwerken we gegevens uit het rijksregister (naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en adres). We verwerken ook uw artiestennaam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres alsook alle documenten die u toegevoegd heeft aan uw aanvraagformulier die ons moeten toelaten om de artistieke aard van uw activiteiten te beoordelen. Het gaat in het algemeen over uw CV, uw artistieke contracten, foto's of een portfolio. Indien u url-links in uw aanvraag heeft vermeld, behandelen wij eveneens de gegevens die erin opgenomen zijn en die gelinkt zijn aan uw activiteit.
   
 • Sociaalwetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek: De betrokken persoonsgegevens zijn terug te vinden in eerder vernoemde machtigingen. Merk op dat deze gegevens steeds zijn gepseudonimiseerd; dit wil zeggen ontdaan van elk element dat zonder afzonderlijk bewaarde informatie tot een koppeling met een specifieke betrokkene zou leiden.

4. Aan wie mogen wij uw persoonlijke gegevens communiceren?

De persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, tenzij op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals met de volgende bestemmelingen:

 • Personen met een handicap: lees de privacyverklaring van de DG Personen met een handicap op hun website.
   
 • Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie: wat uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie betreft mogen deze gegevens enkel  worden geconsulteerd door de voorzitters, de leden en de personeelsleden van het secretariaat van de Commissie, alsook door de partij(en) bij de arbeidsrelatie of hun vertegenwoordigers voor hun persoonlijk dossier.
   
 • Commissie kunstenaars: wat uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie kunstenaars betreft: aan de leden van de Commissie Kunstenaars in het kader van de behandeling van een dossier en aan de belanghebbende Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid.
   
 • Sociaalwetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek: 

5. Blijft de communicatie van gegevens beperkt tot de EU?

De communicatie van uw gegevens blijft beperkt tot België.

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

 • Zelfstandigen: een archief wordt bijgehouden van de gegevens in het kader van de wetgeving betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen(KB38 en ARS) waarvoor DG Zelfstandigen wat betreft de vrijstelling van bijdragen bevoegd waren tot 31 december 2018. Deze gegevens zullen na 50 jaar vernietigd worden.
   
 • Kinderbijslag: een archief wordt bijgehouden van de dossiers van de individuele afwijkingen inzake kinderbijslag, waarvoor DG BeSoc bevoegd was tot de overdracht naar de deelentiteiten op 31 december 2018. Deze gegevens zullen 5 jaar na de overdracht naar de deelentiteiten vernietigd worden.
   
 • Personen met een handicap: lees de privacyverklaring van de DG Personen met een handicap op hun website.
   
 • Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie: Uw persoonlijke gegevens worden gedurende minimum drie jaar bewaard aangezien de beslissingen van de Commissie geldig zijn voor drie jaar.  
   
 • Commissie kunstenaars: De persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot ingediende aanvragen worden verwijderd wanneer een persoon geen nieuwe aanvraag indient tien jaar volgend op de datum van het einde van de geldigheid van het document dat hem door de Commissie werd toegekend. De dossiers samengesteld voor de beoordeling van de aanvraag van een zelfstandigenverklaring worden gedurende zes jaar bewaard.
   
 • Sociaalwetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek: 
  • MIMOSIS / BELMOD: Uiterlijk tot en met 31 december 2022 (FOD Sociale Zekerheid) / 31 december 2021 (partners: Federaal Planbureau, KU Leuven, Universiteit Antwerpen)
  • Beschikbaar inkomen: Uiterlijk tot en met 31 december 2023.
  • Indicatoren over uitkeringsontvangers: Uiterlijk tot en met 31 december 2023.

7. Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten moet de FOD de wetgeving naleven. Binnen de grenzen van die wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • hun verwerking te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking.

Daartoe neemt u contact op met de verwerkingsverantwoordelijke. U moet echter ook rekening houden met de wettelijke verplichting die op de FOD rust om de hem opgelegde taken en opdrachten uit te laten voeren.

In geval van de verwerking van gegevens voor sociaalwetenschappelijk onderzoek:

De FOD Sociale Zekerheid verwerkt in dit geval enkel gepseudonimiseerde gegevens. De FOD Sociale Zekerheid heeft deze decoderingssleutels niet in haar bezit; dit wil zeggen dat ze niet in staat is tot een rechtstreekse identificatie van de betrokken personen (zie art. 201 en 202 van de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens).

De FOD Sociale Zekerheid is hierdoor niet in de mogelijkheid om aan bovenstaande rechten te voldoen (recht van toegang, verbetering, wissing of verzet). In geval van een beveiligingsinbreuk waarbij de betrokken personen op de hoogte moeten worden gesteld zal zo snel mogelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte worden gebracht, zoals de GDPR dit in art. 33 voorschrijft.

8. Kan ik mijn toestemming intrekken?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten moet de FOD de wetgeving naleven. Binnen de grenzen van die wetgeving hebt u het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, als deze berust op de wettelijke toepassing.

In geval van de verwerking van gegevens voor sociaalwetenschappelijk onderzoek:

De FOD Sociale Zekerheid verwerkt in dit geval enkel gepseudonimiseerde gegevens. De FOD Sociale Zekerheid heeft deze decoderingssleutels niet in haar bezit; dit wil zeggen dat ze niet in staat is tot een rechtstreekse identificatie van de betrokken personen (zie art. 201 en 202 van de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens).

De FOD Sociale Zekerheid is hierdoor niet in de mogelijkheid om aan bovenstaande rechten te voldoen (recht van toegang, verbetering, wissing of verzet). In geval van een beveiligingsinbreuk waarbij de betrokken personen op de hoogte moeten worden gesteld zal zo snel mogelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte worden gebracht, zoals de GDPR dit in art. 33 voorschrijft.

9. Hoe kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail : commission@privacycommission.be

10. Wat zijn onze voornaamste Informatiebronnen?

 • Personen met een handicap: lees de privacyverklaring van de DG Personen met een handicap op hun website.
   
 • Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie:
  • Algemeen repertorium van de Zelfstandige Arbeiders (ARZA)
  • KBO-PublicSearch
 • Commissie kunstenaars:
  • Persoonlijke gegevens:
   • Rijksregister
   • Uzelf
  • Artistieke activiteiten
   • Uzelf
  • Statuut (werknemer, zelfstandige)
   • Uzelf
 • Sociaalwetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek:
  • Het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (DWH AM&SB) bij de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ)
  • De IPCAL-databank van de FOD Financiën
  • De STIPAD / CADNET-databank van de FOD Financiën
  • De EU-SILC-gegevens van de FOD Economie (Statbel)

11. Webstatistieken

Wij verzamelen op dit moment geen informatie over uw bezoek aan onze website.

12. Cookies

Om onze website goed te laten werken, plaatsen we cookies op uw computer of mobiel toestel. De meeste grote websites maken gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die bij uw bezoek aan een website in de browser van uw toestel geplaatst kunnen worden. Bij een volgend bezoek kan de website de geplaatste cookies dan lezen. De informatie in deze cookies is nodig, of op zijn minst nuttig, voor uw bezoek aan of gebruik van de website.

De meeste cookies hebben een vervaltermijn. 'Session cookies' worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. 'Persistent cookies' zijn geprogrammeerd om een aantal maanden op uw computer te blijven staan. U kunt ze wel op gelijk welk moment met de hand weghalen voordat ze hun einddatum bereiken.

Essentiële cookies

Onze website moet een aantal technisch essentiële cookies op uw toestel plaatsen om te kunnen werken zoals het hoort. Deze cookies plaatsen wij automatisch zodra u op de website of applicatie komt. U kunt ze niet weigeren.

Functionele cookies

Functionele cookies onthouden keuzes die u maakt in functie van een vlot bezoek. Als u onze website wilt gebruiken, mag u deze cookies niet weigeren.

Wij gebruiken geen andere types van cookies.

13. Nieuwsbrieven

Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven op een of meerdere van onze nieuwsbrieven. Hiervoor houden wij je e-mailadres en de taal waarin je de website bezocht op het moment van inschrijven bij in een database. Deze database wordt door ons behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Enkele concrete maatregelen:

 • Je persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om je de gevraagde nieuwsbrief via e-mail toe te sturen.
 • Je persoonlijke gegevens worden noch bekendgemaakt aan derden, noch aangewend voor direct marketing doeleinden.
 • Je hebt steeds toegang tot je persoonlijke gegevens, je kan deze op juistheid controleren en onjuistheden doen verbeteren. Op elke nieuwsbrief vind je hiervoor onderaan een link naar een formulier om je gegevens te bekijken en zelf aan te passen. Je vindt er ook een link om je onmiddellijk uit te schrijven en niet langer onze nieuwsbrieven te ontvangen. Heb je vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met de technische beheerder van de site.
 • De FOD Sociale Zekerheid verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door jou bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

14. Contactgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer)
dpo@minsoc.fed.be
FOD Sociale Zekerheid – Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel

Formulier voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens (.pdf)