Privacy

Bescherming van de persoonsgegevens

De FOD Sociale Zekerheid verwerkt in het kader van haar opdrachten persoonlijke gegevens, en zet er zich voor in om bij het uitvoeren van deze opdrachten alle toepasselijke wetgeving over privacybescherming na te leven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt de FOD als "verwerkingsverantwoordelijke" op de betrokken personen bepaalde informatie over de verwerking van hun persoonlijke gegevens te verstrekken.

1. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

De opdrachten van de FOD staan beschreven op de website.

2. Wat is de wettelijke basis?

 • Zelfstandigen: de wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen vindt u in de artikelen 17 en 22 van het KB nr. 38 dd 27/07/1967  houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en de artikelen 80 en volgende van het kb van 19/12/1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.  Deze reglementering wordt normalerwijze integraal vervangen met inwerkingtreding op 1/1/2019 waarbij het RSVZ alle taken met betrekking tot de commissie voor vrijstelling van bijdragen zal overnemen.
   
 • Personen met een handicap: de wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de toekenning van uitkeringen en rechten aan personen met een handicap vindt u in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
   
 • Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie:  de wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie vindt u in het Koninklijk besluit van 11 februari 2013 houdende samenstelling en werking van de kamers van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (artikelen 7 en 10) en het huishoudelijk reglement van de Commissie (link - artikel 15)
   
 • Afwijkingen op de kinderbijslag: de wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van het toekennen van afwijkingen op de kinderbijslag vindt u in de Algemene Kinderbijslagwet (artikelen 51, §4; 52, tweede lid; 56sexies, §4; 56decies, §2, tweede lid en §3, tweede lid; 57bis, tweede lid; 66, derde lid; 73ter, tweede lid; 73quater, §3, eerste lid) en in de wet gewaarborgde kinderbijslag (artikelen 2, tweede lid en 10, §2).
   
 • Commissie kunstenaars: de wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie kunstenaars vindt u  in artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (visum kunstenaar), in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (kunstenaarskaart) en in het koninklijk besluit van 26 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Zelfstandigen: voor de toekenning van vrijstellingen van sociale bijdragen voor zelfstandigen verwerken we de identificatiegegevens (naam, voornaam, INSZ, adres) , de gezinssamenstelling en de beroepsinkomens, socialezekerheidsuitkeringen (werkloosheid, leefloon) en loopbaangegevens

Personen met een handicap: voor de toekenning van uitkeringen en rechten aan personen met een handicap verwerken we

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijksregister of het Kruispuntbankregister: naam, adres, …
 • uw gegevens m.b.t. belastbare inkomsten van uzelf of uw partner (via Taxi-As)
 • uw pensioengegevens of die van uw partner (via het kadaster van de pensioenen)
 • gegevens m.b.t. uw patrimonium (via Cadnet)
 • uw medische gegevens (via e-Health)

Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie:  voor de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie verwerken we:

 • de naam, de voornaam, de woonplaats en in voorkomend geval het rijksregisternummer van de partijen van de arbeidsrelatie;
 • het voorwerp van de aanvraag;
 • de betrokken activiteitensector en het beroep;
 • alle documenten die de aanvrager toevoegt die dienstig kunnen zijn om de arbeidsrelatie te kwalificeren en die met name de voorwaarden betreffende de uitvoering ervan verduidelijken;

Afwijkingen op de kinderbijslag: voor de toekenning van afwijkingen op de kinderbijslag verwerken we:

 • De wettelijke informatiegegevens vermeld in het Rijksregister en het Bisregister;
 • De inkomensgegevens (FOD Financiën);
 • De gegevens opgenomen in de gegevensbank van FAMIFED, namelijk : wie is rechthebbende, wie is bijslagtrekkende of wie is rechtgevende op kinderbijslag;
 • De gegevens die van belang zijn om rechthebbende te zijn (inzonderheid werkloosheid, beroepsziekte, arbeidsongeval, invaliditeit, pensioen, handicap, studies, loopbaan, …);
 • De gegevens die van belang zijn om rechtgevende te zijn (inzonderheid onderwijs, wachttijd, stages, tewerkstelling, plaatsing in gezin of instelling, …);
 • De gegevens die van belang zijn om bijslagtrekkende te zijn (inzonderheid het vervullen van de opvoedende taak).

Commissie kunstenaars: voor de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie kunstenaars verwerken we gegevens uit het rijksregister (naam, adres,…), uit uw CV (foto, opleiding, loopbaan, competenties), uw online activiteiten (facebook, website, …), uit uw arbeidsovereenkomsten; we verwerken ook uw telefoonnummer en uw e-mailadres alsook alle documenten die u toegevoegd heeft aan uw aanvraagformulier dat ons moet toelaten om de artistieke aard van uw activiteiten te beoordelen.

4. Aan wie mogen wij uw persoonlijke gegevens communiceren?

De persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, tenzij op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals met de volgende bestemmelingen:

Zelfstandigen: wat de toekenning van vrijstellingen van sociale bijdragen voor zelfstandigen betreft: de vrije sociale verzekeringsfondsen, het RSVZ  en de Administratie voor directe belastingen (nu Administratie voor ondernemings- en inkomensfiscaliteit) van de FOD Financiën.

Personen met een handicap:

 • Wat uw tegemoetkoming voor personen met een handicap betreft:
  • Sigedis: nodig voor de pensioenrechten
  • De Lijn: nodig voor het gratis abonnement
  • Nationaal Intermutualistisch College: nodig voor het recht op de forfaitaire tegemoetkoming en de sociale MAF
  • FOD Economie: nodig voor de vermindering van het gas- en elektriciteitstarief
  • Vlabel: nodig voor de toekenning van voordelen inzake de onroerende voorheffing
  • SVW (Samenwerking Vlaams Water): nodig voor de vrijstelling van afvalwaterheffing
  • Kruispuntbank Sociale Zekerheid (handiservice): nodig voor toekennen European Disability Card, parkeerkaarten app (Politie), etc.
    
 • Wat uw erkenning als persoon met een handicap betreft:
  • Vlabel: nodig voor de toekenning van voordelen inzake de autobelasting
  • RKW en RSVZ: nodig voor de behandeling van aanvragen voor bijzondere kinderbijslag

Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie: wat uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie betreft mogen deze gegevens enkel  worden geconsulteerd door de voorzitters, de leden en de personeelsleden van het secretariaat van de Commissie, alsook door de partij(en) bij de arbeidsrelatie of hun vertegenwoordigers voor hun persoonlijk dossier.

Afwijkingen op de kinderbijslag: wat de toekenning van afwijkingen op de kinderbijslag betreft mag de beslissing met betrekking tot de individuele afwijking worden medegedeeld aan de bevoegde minister van de betrokken deelentiteit.

Commissie kunstenaars: wat uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie kunstenaars betreft: aan de leden van de Commissie Kunstenaars in het kader van de behandeling van een dossier en aan de belanghebbende Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. 

5. Blijft de communicatie van gegevens beperkt tot de EU?

De communicatie van uw gegevens blijft beperkt tot België.

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Zelfstandigen:
De vernietiging van genoemde documenten kan enkel overwogen worden op voorwaarde dat de dossiers geen enkel administratief nut meer hebben: de persoon moet definitief uit het circuit van de zelfstandige arbeid verdwenen zijn. Daarenboven moet het verschil tussen het geboortejaar en het jaar van de vernietiging van het dossier minimum 70 jaar bedragen (wordt geregeld via omzendbrief voor alle instellingen in sector zelfstandigen).

Personen met een handicap:
Uw persoonlijke gegevens worden permanent opgeslagen vanaf uw aanvraag voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap of voor een erkenning als persoon met een handicap.
Zij dienen om uw rechten op een tegemoetkoming aan personen met een handicap vast te stellen alsook de afgeleide rechten waarop u als erkend persoon met een handicap zou kunnen aanspraak maken.

Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie: Uw persoonlijke gegevens worden gedurende minimum drie jaar bewaard aangezien de beslissingen van de Commissie geldig zijn voor drie jaar.  

Afwijkingen op de kinderbijslag: Uw persoonlijke gegevens worden gedurende vijf jaar elektronisch bewaard. De papieren dragers worden vernietigd spoedig na het verzenden van de notificatie van de beslissing.

Commissie kunstenaars: Uw persoonlijke gegevens en de dossiers samengesteld voor de toekenning van een kunstenaarskaart en het visum kunstenaars bewaren we zolang ze noodzakelijk zijn om te beoordelen of de toekenning van de kunstenaarskaart of het visum kunstenaars op basis van die gegevens rechtmatig was. De dossiers samengesteld voor de beoordeling van de aanvraag van een zelfstandigenverklaring worden gedurende acht jaar bewaard.

7. Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten moet de FOD de wetgeving naleven. Binnen de grenzen van die wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • hun verwerking te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking.

Daartoe neemt u contact op met de verwerkingsverantwoordelijke. U moet echter ook rekening houden met de wettelijke verplichting die op de FOD rust om de hem opgelegde taken en opdrachten uit te laten voeren.

8. Kan ik mijn toestemming intrekken?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten moet de FOD de wetgeving naleven. Binnen de grenzen van die wetgeving hebt u het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, als deze berust op de wettelijke toepassing.

9. Hoe kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail : commission@privacycommission.be

10. Wat zijn onze voornaamste Informatiebronnen?

Zelfstandigen:

 • Persoonlijke gegevens:
  • Rijksregister
  • Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders
  • Uzelf
 • Financiële gegevens:
  • FOD Financiën
  • Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders
  • Uzelf

Personen met een handicap:

 • Persoonlijke gegevens:
  • Rijksregister
  • Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
 • Financiële gegevens:
  • Uzelf
  • FOD Financiën
  • Rijksdienst voor Pensioenen
 • Medische gegevens:
  • Uzelf
  • Het e-Health platform

Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie:

 • Algemeen repertorium van de Zelfstandige Arbeiders (ARZA)
 • KBO-PublicSearch

Afwijkingen op de kinderbijslag:

 • informatiegegevens vermeld in het Rijksregister en het Bisregister;
 • De wettelijke inkomensgegevens (FOD Financiën);
 • De gegevens opgenomen in de gegevensbank van FAMIFED, namelijk : wie is rechthebbende, wie is bijslagtrekkende of wie is rechtgevende op kinderbijslag;
 • De gegevens ingevuld in de vragenformulieren door het gezin:
  • Gegevens met betrekking tot rechthebbende (loopbaan, studies, handicap, invaliditeit, beroepsziekte, werkloosheid, arbeidsongeval, adoptie, …) ;
  • Gegevens met betrekking tot rechtgevende (onderwijs, wachttijd, stages, tewerkstelling, plaatsing in instelling of gezin, …);
  • Gegevens met betrekking tot bijslagtrekkende (vervullen van opvoedende taak);

Commissie kunstenaars:

 • Persoonlijke gegevens:
  • Rijksregister
  • Uzelf
 • Artistieke activiteiten
  • Uzelf
 • Statuut (werknemer, zelfstandige)
  • Uzelf

11. Webstatistieken

Tijdens je bezoek aan onze website verzamelen wij gegevens over welke pagina's je bezoekt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de inhoudelijke en technische kwaliteit van onze website te evalueren en te verbeteren.
De gegevens die wij tijdens je bezoek verzamelen, zijn anoniem. De FOD Sociale Zekerheid onderneemt geen enkele poging om je IP-adres te koppelen aan je identiteit.

12. Cookies

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch 'cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze kunt weigeren of verwijderen.

13. Nieuwsbrieven

Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven op een of meerdere van onze nieuwsbrieven. Hiervoor houden wij je e-mailadres en de taal waarin je de website bezocht op het moment van inschrijven bij in een database.
Deze database wordt door ons behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Enkele concrete maatregelen:

 • Je persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om je de gevraagde nieuwsbrief via e-mail toe te sturen.
 • Je persoonlijke gegevens worden noch bekendgemaakt aan derden, noch aangewend voor direct marketing doeleinden.
 • Je hebt steeds toegang tot je persoonlijke gegevens, je kan deze op juistheid controleren en onjuistheden doen verbeteren. Op elke nieuwsbrief vind je hiervoor onderaan een link naar een formulier om je gegevens te bekijken en zelf aan te passen. Je vindt er ook een link om je onmiddellijk uit te schrijven en niet langer onze nieuwsbrieven te ontvangen. Heb je vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met de beheerder van de site (link sends e-mail).
 • De FOD Sociale Zekerheid verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door jou bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

14. Contactgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer)
dpo@minsoc.fed.be
FOD Sociale Zekerheid – Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel

Formulier voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens (.pdf)