Cijfers van sociale bescherming

De FOD Sociale Zekerheid verzamelt, verwerkt en analyseert uiteenlopende cijfergegevens over de sociale bescherming in België: het aantal rechthebbenden per tak van de sociale zekerheid, de bedragen van de uitkeringen, de financiering van de sociale bescherming, etc. De cijfergegevens dienen onder meer om het sociaal beleid te monitoren, zowel op Belgisch vlak als in een Europese context.

De Statistieken sociale bescherming bieden een selectie van globale (tak- en stelseloverschrijdende) statistische reeksen. Het betreft zowel nationale gegevens als de Belgische gegevens die de FOD Sociale Zekerheid in het kader van internationaal vergelijkbare statistieken aanlevert aan Eurostat en de OESO. Zij hebben tot doel om de sociale bescherming in zijn diverse aspecten cijfermatig in kaart te brengen.

Het luik Statistische publicaties bevat een overzicht van een aantal statistische publicaties van de FOD Sociale Zekerheid.

Als transparant kenniscentrum stelt de FOD deze cijfers ter beschikking van onderzoekers, journalisten en geïnteresseerde burgers en staat garant voor de accuraatheid ervan. Gebruik je de cijfers in je onderzoek, publicatie of artikel, vermeld dan graag de bron (FOD Sociale Zekerheid). Heb je vragen of wil je een bijkomende duiding contacteer dan onze expert(en) via het e-mailadres dgBeSoC-contact@minsoc.fed.be.