Over de organisatie

Opdrachten van de FOD

De FOD Sociale Zekerheid vervult drie strategische taken:

 • coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid,
 • aanbod van sociale dienstverlening aan de gebruikers en
 • bestrijding van sociale fraude. 

De FOD telt 700 ambtenaren, van wie er ongeveer 150 regionaal zijn tewerkgesteld. Ze zijn verdeeld over de Diensten van de Voorzitter, de stafdiensten en de 2 directies-generaal:

De DG Personen met een handicap (DG HAN) is hoofdzakelijk belast met de toekenning van tegemoetkomingen aan volwassenen met een handicap op basis van de medische erkenning en een onderzoek naar de eventuele inkomsten en de gezinssituatie. Daarnaast reikt de DG ook parkeerkaarten uit, nationale verminderingskaarten op het openbaar vervoer en medische attesten die hen toestaan diverse sociale en fiscale maatregelen te genieten (vermindering inkomstenbelastingen, vermindering onroerende voorheffing, sociaal telefoontarief, sociaal gas- en stroomtarief, belastingvoordelen voor de auto). Tot slot evalueert deze DG ook de handicap bij kinderen met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag.

De DG Beleidsondersteuning- en coördinatie (DG BESOC) biedt de sleutelactoren van de politieke besluitvorming inzake sociale bescherming in België (ministers en staatssecretarissen, sociale partners, OISZ) de nodige ondersteuning (coördinatie, regelgeving, studies, analyses, budgettering, valorisatie, indicatoren, internationale vertegenwoordiging) bij de besluitvorming.

De Cel Expert IZ is het expertisecentrum van het sociaal statuut van de zelfstandigen in België. Zij werkt mee aan de opstelling van de wetgeving over dit statuut en ziet toe op de interpretatie ervan opdat de socialeverzekeringsfondsen ze correct en consequent zouden kunnen toepassen. Ze beantwoordt ook vragen van zelfstandigen die informatie wensen. Op internationaal vlak werkt zij mee aan het opstellen van de socialezekerheidswetgeving voor zelfstandigen. Ze houdt zich bezig met het voorbereiden van, onderhandelen over en sluiten van bilaterale overeenkomsten. Ze formuleert adviezen over de Europese wetgeving betreffende de zelfstandigen.

Gezien de aard van de doelstellingen van de FOD kunnen zijn acties enkel slagen indien ze passen in een actieve samenwerking met zijn partners: politieke autoriteiten, OISZ, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, ... In zijn relaties met de andere actoren van de sociale zekerheid wil de FOD optreden als katalysator en een gemeenschappelijk projectbeheer en een netwerkorganisatie naar voren brengen waarin de taakverdeling kan gebeuren met de bedoeling de effectiviteit, de efficiëntie en de legitimiteit van de sociale zekerheid te optimaliseren. 

De FOD kan zijn rol enkel vervullen door constructief samen te werken met de OISZ, op basis van wederzijds vertrouwen en de erkenning van de deskundigheid van de OISZ.  Als overheidsorganisatie is de FOD geïntegreerd in het netwerk van de andere FOD’s. Zo wil de FOD meer samenwerken met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

FOD Sociale Zekerheid (video)

Visie van de FOD

Bij het vervullen van onze opdrachten in de sociale zekerheid moet de FOD Sociale Zekerheid dus rekening houden met 4 grote principes:

 • Geavanceerde kennis bieden : de sociale zekerheid, de technologie, de maatschappij, alles wordt complexer. De FOD moet zijn kennis en expertise handhaven, niet alleen voor zichzelf en voor zijn werk, maar ook om zijn gebruikers en partners te helpen en te begeleiden. In deze wereld die steeds moeilijker te begrijpen is, moet de FOD een referentiepunt zijn op het gebied van de sociale zekerheid.
   
 • Een motor voor innovatie zijn : de sociale zekerheid wordt geconfronteerd met vele uitdagingen en vraagstukken die eisen om zich voortdurend aan te passen. De FOD moet kunnen inspelen op die veranderingen om tegenover de politieke of sociale partners, de OISZ of andere partners zo efficiënt mogelijk te kunnen reageren. In dit kader moet de FOD zich ook intern aanpassen, niet alleen om de dienstverlening naar zijn gebruikers te verbeteren, maar ook om als voorbeeld te dienen voor andere organisaties van de sociale zekerheid.
   
 • Een kruispuntfunctie bieden : de FOD, net als alle andere actoren in de sociale zekerheid, kunnen dit niet alleen doen. De sociale zekerheid is de zaak van vele organisaties (zowel op Belgisch als op internationaal vlak) en vereist veel expertise (advocaten, juristen, sociologen, politicologen, economen, statistici, fiscalisten, enz.). Door zijn centrale positie is de FOD de ideale organisatie om de coördinatie en verzameling van alle organisaties en experten op zich te nemen om zo het sociaal beleid op maat van onze burgers te creëren.
   
 • Een flexibele aanpak hanteren : het belangrijkste voor de FOD is het welzijn van de Belgische bevolking en de goede werking van de sector. Als een andere organisatie een betere oplossing kan bieden voor een specifiek probleem, dan moet de FOD dat ondersteunen en hen dit laten leiden. Het belangrijkste is de opdrachten missie en de dienstverlening.

Missie en Visie

Onze diensten

Onze diensten

Directiecomité

Formele leden

 • Peter Samyn – Voorzitter a.i. / DG Beleidsondersteuning en -coördinatie
 • André Gubbels – DG Han
 • Vertegenwoordigers van de beleidscellen Sociale Zaken, Personen met een Handicap en Zelfstandigen

Ondersteunende leden 

 • Nick Geldhof – stafdienst ICT
 • Isabelle Tegenbos – stafdienst P&O
 • Dries Gellynck – stafdienst B&B
 • Mireille Meermans – Diensten van de Voorzitter 

Adviserende leden

 • Op uitnodiging i.f.v. expertise, ervaring en/of in het kader van projecten.
 • Muriel Rabau (werf Strategie)

 • Rudi Van Dam (werf Radar)

 • Koen Vleminckx (werf Netwerk)

 • Bernard Vandecavey (werf Future Proof)

Het huishoudelijk reglement werd op 19 juli 2019 gepubliceerd in het Staatsblad.

Onze ministers

 • Frank Vandenbroucke
  Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Karine Lalieux
  Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking en Armoedebestrijding
 • David Clarinval
  Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
 • Ontdek de volledige samenstelling van de regering

Onze waarden

De waarden van onze FOD werden midden 2007 vastgelegd. Elke waarde werd gedefinieerd op een manier die aansluit bij de situatie van onze FOD, om ervoor te zorgen dat deze waarden door iedereen op dezelfde manier worden begrepen. Bovendien werden deze 5 waarden dankzij de organisatie van workshops waaraan ongeveer 200 collega’s deelnamen, vertaald in concrete gedragingen in de dagelijkse praktijk.

Bij al zijn acties en doelstellingen, zowel intern tussen collega’s als extern met partners, onderschrijft de FOD de volgende waarden: 

Respect
In ons denken en handelen staan we open voor anderen en hun overtuigingen, in al hun diversiteit. We streven naar rechtvaardigheid en wederzijdse waardering in alles wat we doen. Duurzame ontwikkeling ligt ons nauw aan het hart.
Vertrouwen
Vertrouwen is de basis van al onze relaties. Respect, integriteit, loyaliteit, competentie en transparantie zijn hierbij fundamenteel: vertrouwen wekt vertrouwen.
Solidariteit
We werken samen voor een performante sociale bescherming voor nu en later. We werken in teamverband en steunen elkaar.
Zelfontplooiing
We creëren voor onszelf en de anderen de ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Samen streven we naar een evenwicht tussen werk en privéleven.
Resultaatgerichtheid
We bereiken onze doelstellingen door een verstandig gebruik van de middelen. We delen onze kennis en leren samen te innoveren.

Ontdek ook de brochure 'Onze 5 waarden. Breng ze tot leven! Via 500 gedragstips te gebruiken in je ontwikkelcirkel.' (.pdf)

Duurzaamheid

Onze FOD ondersteunt de Sustainable Development Goals (SDG) van de UN en moedigt haar medewerkers aan deze doelstellingen mee te realiseren.

"Duurzame ontwikkeling is gedefinieerd als een ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling vraagt om gezamenlijke inspanningen om een inclusieve, duurzame en veerkrachtige toekomst voor mens en milieu op te bouwen.

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij zijn een antwoord op de mondiale uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, waaronder die in verband met armoede, ongelijkheid, klimaat, aantasting van het milieu, welvaart en vrede en rechtvaardigheid. De doelstellingen hangen met elkaar samen en om niemand achter te laten, is het belangrijk dat we tegen 2030 elk doel en elke doelstelling hebben bereikt".

Meer informatie

Klantgerichtheid

Het Charter voor een klantvriendelijke overheid is een aanvulling op het Handvest van 4 december 1992 op de gebruiker van de openbare diensten. De bedoeling van dit charter is om een aantal nieuwe principes van een goede openbare dienstverlening toe te voegen aan de principes die reeds in het genoemde Handvest vervat zijn.

Charter voor een klantvriendelijke overheid (.pdf)

Hoe word je regisseur van je eigen leven?

Sinds 2006 werken we met veel enthousiasme aan de doelstelling om een attractieve en misschien wel sexy werkgever te zijn. En dit via een zeer eenvoudige filosofie: bij ons zijn alle collega’s zelf regisseur van hun eigen leven. We gaan hen dan ook niet meer zeggen wanneer, waar en hoe ze moeten werken.

Meer informatie

Telewerken @FODSZ

In juli 2008 werd telewerken realiteit voor heel wat medewerkers bij de FOD Sociale Zekerheid. Ondertussen werkt 71,1% van onze mensen van thuis uit. De publicatie 'Telewerken iets voor jou?' (.pdf) werd uitgewerkt om onze medewerkers te helpen bij hun keuze voor telewerk.

De FOD in cijfers

De duurzame sociale balans (DSB) is een jaarlijks verslag en een website opgesteld door de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Het is een samenvatting en visuele voorstelling van cijfergegevens over de federale overheid.

De DSB bevat niet alleen basisgegevens over tewerkstelling, maar ook aspecten over de aansturing van de organisatie, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, HR-beleid, tevredenheid van de medewerkers, diversiteit, investeringen in de ontwikkeling van het menselijk potentieel, enz. Hiermee geeft het een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever.

Voor de FOD Sociale zekerheid vind je de gegevens terug voor:

Onze geschiedenis

2001 - 2005: bouwen aan de fundering van onze FOD

Op 23 mei 2001 startte het verhaal van onze FOD. Het KB dat aan de basis lag van de oprichting van onze FOD, werd gepubliceerd. Taken en mensen was wat we hadden, structuur en processen moesten van nul opgebouwd worden.

Tot 2005 heeft de FOD heel wat veranderingen gekend: het begrip 'Business Process Reengeneering' zal voor sommigen onder ons bekend in de oren klinken. In 2005 hadden we de volledige hertekening van de interne processen afgerond en was er een nieuwe uitdaging: getalenteerde mensen aantrekken en behouden.

2005 - 2018: cultuur en waarden

In 2020 zullen voor het aantal mensen dat de arbeidsmarkt verlaat, er maar 60% toetreden. De War for talent zal dus eens te meer een uitdaging vomen en zeker voor een overheidsdienst.

Waar we vroeger de mensen nog konden overtuigen met jobzekerheid en een staatspensioen, spelen er vandaag vaak heel wat andere factoren waar (vooral) jongeren op afstormen. Zij kiezen steeds vaker een werkgever en niet een job. Het zal er om gaan een sexy werkgever te zijn die vertrouwen geeft aan zijn mensen. Vandaar onze filosofie: we willen een organisatie die niet langer bepaalt waar, wanneer en hoe mensen werken.

De FOD wil een cultuur creëren die dichter aanleunt bij de leefwereld van de 'nieuwe' ambtenaar. Onze waarden (respect, vertrouwen, solidariteit, zelfontplooiing en resultaatgerichtheid)spelen in de nieuwe cultuur een sleutelrol, een cultuur die niet langer steunt op controle maar op mensgerichtheid.

2019 - nu

Op 1 april 2019 zijn we met onze federale overheidsdienst aan een nieuw hoofdstuk begonnen. De voorbije jaren zijn we samen grote uitdagingen aangegaan: de hervorming van de sociale inspectie, de re-design van de zelfstandigen en de afgesprongen fusie-intentie met de POD Maatschappelijke Integratie. Daarbovenop moest onze dienstverlening voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van de burgers. Continu veranderde omstandigheden zijn het nieuwe normaal voor een overheidsdienst zoals de onze.

Ons doel is de duurzaamheid van onze sociale bescherming te waarborgen. Daarvoor zullen we onze beleidsrol optimaliseren en uitblinken in onze operationele taken. En dat bereiken we niet alleen. We overleggen met beleidsmakers, de OISZ, de sociale partners en belangenorganisaties. Dat is in het belang van iedereen waarvoor we ons elke dag inzetten: sociaal verzekerden, personen met een handicap, burgers en ondernemingen.

Als een future proof netwerkorganisatie verbeteren we het leven en de levensstandaard van burgers dankzij een duurzame sociale zekerheid.

Publicaties

Cultuuromslag als uitdaging. Een terugblik op Novo

<div data-configid="12075854/12244581" style="width:400px; height:300px;" class="issuuembed"></div><script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true"></script>