Over de organisatie

Opdrachten van de FOD

De FOD Sociale Zekerheid tracht zijn organisatorisch vermogen permanent te versterken en vervult drie opdrachten ivm sociale zekerheid: coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid, het aanbod van sociale dienstverlening aan de gebruikers en de bestrijding van de sociale fraude.

 • Een kwaliteitsvolle ondersteuning verzekeren bij de uitwerking en de voorbereiding van het sociaal beleid : met zijn kennis en expertise moet de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid alle actoren van de sociale zekerheid ondersteunen in het kader van de uitwerking, voorbereiding en evaluatie van het sociaal beleid.
   
  Door de coördinatie van bepaalde activiteiten van de sector, de realisatie van onderzoeken, het lanceren van studies, de analyse van gegevens en de uitwerking van de regelgeving ondersteunt de FOD de beleidsmakers, de sociale partners en de andere instellingen van sociale zekerheid in een sfeer van partnerschap en gemeenschappelijk projectbeheer. Op die manier helpt de FOD de Belgische verantwoordelijken correcte beslissingen te nemen en zo de sociale bescherming in België te verbeteren.
   
  De FOD vertegenwoordigt de Belgische sociale zekerheid tegenover onze buitenlandse partners en de supranationale instellingen : in samenwerking met zijn partners wil de FOD ons sociaal model buiten de landsgrenzen promoten en verdedigen.
   
 • Directe, snelle en degelijke dienstverlening voor de gebruiker:  de FOD Sociale Zekerheid is een gediversifieerde organisatie die heel wat diensten aan gebruikers uit verschillende sociale groepen verleent. Het meest bekend zijn de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, maar ook zelfstandigen, werkgevers en werknemers kunnen bij de FOD terecht voor specifieke diensten.
   
  De FOD heeft ook een belangrijke historische rol door het toekennen van erkenningen en tegemoetkomingen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en het beheren van een historisch waardevol oorlogsarchief.
   
  Tot slot neemt de FOD Sociale Zekerheid actief deel aan de uitstippeling van het beleid inzake de strijd tegen sociale fraude. De FOD werkt ook de coördinatie van de strijd tegen sociale fraude op nationaal niveau en de internationale samenwerking in de hand.
   
 • Organisationnal excellence : onze FOD streeft steeds naar een verbetering van zijn werking en organisatie. De komende jaren zal de FOD Sociale Zekerheid zijn inspanningen verderzetten om zijn intern vermogen voortdurend te optimaliseren en zowel de klanten als de partners een betere dienstverlening te kunnen bieden.

Visie van de FOD

Bij het vervullen van onze opdrachten in de sociale zekerheid moet de FOD Sociale Zekerheid dus rekening houden met 4 grote principes:

 • Geavanceerde kennis bieden : de sociale zekerheid, de technologie, de maatschappij, alles wordt complexer. De FOD moet zijn kennis en expertise handhaven, niet alleen voor zichzelf en voor zijn werk, maar ook om zijn gebruikers en partners te helpen en te begeleiden. In deze wereld die steeds moeilijker te begrijpen is, moet de FOD een referentiepunt zijn op het gebied van de sociale zekerheid.
   
 • Een motor voor innovatie zijn : de sociale zekerheid wordt geconfronteerd met vele uitdagingen en vraagstukken die eisen om zich voortdurend aan te passen. De FOD moet kunnen inspelen op die veranderingen om tegenover de politieke of sociale partners, de OISZ of andere partners zo efficiënt mogelijk te kunnen reageren. In dit kader moet de FOD zich ook intern aanpassen, niet alleen om de dienstverlening naar zijn gebruikers te verbeteren, maar ook om als voorbeeld te dienen voor andere organisaties van de sociale zekerheid.
   
 • Een kruispuntfunctie bieden : de FOD, net als alle andere actoren in de sociale zekerheid, kunnen dit niet alleen doen. De sociale zekerheid is de zaak van vele organisaties (zowel op Belgisch als op internationaal vlak) en vereist veel expertise (advocaten, juristen, sociologen, politicologen, economen, statistici, fiscalisten, enz.). Door zijn centrale positie is de FOD de ideale organisatie om de coördinatie en verzameling van alle organisaties en experten op zich te nemen om zo het sociaal beleid op maat van onze burgers te creëren.
   
 • Een flexibele aanpak hanteren : het belangrijkste voor de FOD is het welzijn van de Belgische bevolking en de goede werking van de sector. Als een andere organisatie een betere oplossing kan bieden voor een specifiek probleem, dan moet de FOD dat ondersteunen en hen dit laten leiden. Het belangrijkste is de opdrachten missie en de dienstverlening.

Om nog beter te presteren in het bereiken van onze missies en doelen, moet de FOD zich organiseren als:

 • Happy : een FOD die de individuele aspiraties en behoeften van elke medewerker respecteert, terwijl hij deze responsabiliseert om aan individuele doelstellingen te voldoen.
   
 • Sexy : een aantrekkelijke FOD, die een aangename en efficiënte werkomgeving biedt.
   
 • Wendbaar : een FOD die zich snel kan aanpassen aan de veranderingen en nieuwe eisen van onze gebruikers of de sector.
   
 • Transversaal : een FOD die de samenwerking bevordert, zowel tussen de diensten intern als met onze externe partners.
   
 • Lerend : een FOD die de maximale uitwisseling van informatie en kennis tussen de medewerkers, tussen de diensten intern en met de gebruikers en partners extern toelaat.
   
 • Verantwoordelijk : een FOD die bewust is van zijn verantwoordelijkheden en permanent de waarde van haar acties onder controle heeft ten opzichte van haar gebruikers, van de sociale zekerheid, van de openbare sector en van de wereld in het algemeen.

Onze diensten

Onze diensten

Directiecomité

 • Voorzitter van het Directiecomité: Frank Van Massenhove
 • DG Beleidsondersteuning en -coördinatie: Muriel Rabau (a.i.)
 • Budget & Beheerscontrole: Dries Gellynck
 • DG Personen met een handicap: André Gubbels
 • ICT: Frank Van Massenhove
 • DG Zelfstandigen: Bernard Vandecavey (a.i.)
 • DG Oorlogsslachtoffers: Geneviève Lurquin (a.i.)
 • Personeel & Organisatie: Staff P&O team (Muriel Charlot, Isabelle Tegenbos, Els Van Nieuwenhove & Ilse Vanhoutteghem)

Onze ministers

Onze waarden

De waarden van onze FOD werden midden 2007 vastgelegd. Elke waarde werd gedefinieerd op een manier die aansluit bij de situatie van onze FOD, om ervoor te zorgen dat deze waarden door iedereen op dezelfde manier worden begrepen. Bovendien werden deze 5 waarden dankzij de organisatie van workshops waaraan ongeveer 200 collega’s deelnamen, vertaald in concrete gedragingen in de dagelijkse praktijk.

Bij al zijn acties en doelstellingen, zowel intern tussen collega’s als extern met partners, onderschrijft de FOD de volgende waarden: 

Respect
In ons denken en handelen staan we open voor anderen en hun overtuigingen, in al hun diversiteit. We streven naar rechtvaardigheid en wederzijdse waardering in alles wat we doen. Duurzame ontwikkeling ligt ons nauw aan het hart.
Vertrouwen
Vertrouwen is de basis van al onze relaties. Respect, integriteit, loyaliteit, competentie en transparantie zijn hierbij fundamenteel: vertrouwen wekt vertrouwen.
Solidariteit
We werken samen voor een performante sociale bescherming voor nu en later. We werken in teamverband en steunen elkaar.
Zelfontplooiing
We creëren voor onszelf en de anderen de ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Samen streven we naar een evenwicht tussen werk en privéleven.
Resultaatgerichtheid
We bereiken onze doelstellingen door een verstandig gebruik van de middelen. We delen onze kennis en leren samen te innoveren.

Ontdek ook de brochure 'Onze 5 waarden. Breng ze tot leven! Via 500 gedragstips te gebruiken in je ontwikkelcirkel.' (.pdf)

Klantgerichtheid

 • Protocol klantgerichtheid FOD Sociale Zekerheid

  Dit protocol bevat de verbintenissen die de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aangaat om de dienstverlening aan de klant te verbeteren in het kader van het Handvest voor een klantvriendelijke overheid.
  Protocol klantgerichtheid FOD Sociale Zekerheid (.pdf)
   

 • Charter voor een klantvriendelijke overheid

  Dit charter is een aanvulling op het Handvest van 4 december 1992 op de gebruiker van de openbare diensten. De bedoeling van dit charter is om een aantal nieuwe principes van een goede openbare dienstverlening toe te voegen aan de principes die reeds in het genoemde Handvest vervat zijn.
  Charter voor een klantvriendelijke overheid (.pdf)

Hoe word je regisseur van je eigen leven?

Sinds 2006 werken we met veel enthousiasme aan de doelstelling om een attractieve en misschien wel sexy werkgever te zijn. En dit via een zeer eenvoudige filosofie: bij ons zijn alle collega’s zelf regisseur van hun eigen leven. We gaan hen dan ook niet meer zeggen wanneer, waar en hoe ze moeten werken.

Meer informatie

Telewerken @FODSZ

In juli 2008 werd telewerken realiteit voor heel wat medewerkers bij de FOD Sociale Zekerheid. Ondertussen werkt 71,1% van onze mensen van thuis uit. De publicatie 'Telewerken iets voor jou?' (.pdf) werd uitgewerkt om onze medewerkers te helpen bij hun keuze voor telewerk.

De FOD in cijfers

De duurzame sociale balans (DSB) is een jaarlijks verslag en een website opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O). Het is een samenvatting en visuele voorstelling van cijfergegevens over de federale overheid op 01/01/2016.

De DSB bevat niet alleen basisgegevens over tewerkstelling, maar ook aspecten over de aansturing van de organisatie, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, HR-beleid, tevredenheid van de medewerkers, diversiteit, investeringen in de ontwikkeling van het menselijk potentieel, enz. Hiermee geeft het een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever.

Voor de FOD Sociale zekerheid vind je de gegevens terug voor:

Onze geschiedenis

2001 - 2005: bouwen aan de fundering van onze FOD

Op 23 mei 2001 startte het verhaal van onze FOD. Het KB dat aan de basis lag van de oprichting van onze FOD, werd gepubliceerd. Taken en mensen was wat we hadden, structuur en processen moesten van nul opgebouwd worden.

Tot 2005 heeft de FOD heel wat veranderingen gekend: het begrip 'Business Process Reengeneering' zal voor sommigen onder ons bekend in de oren klinken. In 2005 hadden we de volledige hertekening van de interne processen afgerond en was er een nieuwe uitdaging: getalenteerde mensen aantrekken en behouden.

2005 - nu: cultuur en waarden

In 2020 zullen voor het aantal mensen dat de arbeidsmarkt verlaat, er maar 60% toetreden. De War for talent zal dus eens te meer een uitdaging vomen en zeker voor een overheidsdienst.

Waar we vroeger de mensen nog konden overtuigen met jobzekerheid en een staatspensioen, spelen er vandaag vaak heel wat andere factoren waar (vooral) jongeren op afstormen. Zij kiezen steeds vaker een werkgever en niet een job. Het zal er om gaan een sexy werkgever te zijn die vertrouwen geeft aan zijn mensen. Vandaar onze filosofie: we willen een organisatie die niet langer bepaalt waar, wanneer en hoe mensen werken.

De FOD wil een cultuur creëren die dichter aanleunt bij de leefwereld van de 'nieuwe' ambtenaar. Onze waarden (respect, vertrouwen, solidariteit, zelfontplooiing en resultaatgerichtheid)spelen in de nieuwe cultuur een sleutelrol, een cultuur die niet langer steunt op controle maar op mensgerichtheid.

Publicaties