Missie & Visie

Onze visie: we garanderen duurzame sociale bescherming

Wat we doen, is in het belang van alle burgers en ondernemingen in ons land. Want het is de ultieme roeping van onze overheidsdienst om de duurzaamheid van onze sociale bescherming te garanderen. Om dat te realiseren monitoren en evalueren we continu de doelmatigheid en doeltreffendheid van ons systeem van sociale zekerheid en al haar essentiële opdrachten. En we gaan nog een stap verder, want van daaruit kunnen we ook zelf beleidsvoorstellen doen om onze sociale zekerheid te verbeteren.

We zijn een innovatief netwerk dat durft

De omgeving van de sociale bescherming is heel complex. Door onze unieke rol als netwerkorganisatie kunnen we alvast veel bijbrengen. We richten ons op rollen die geen andere organisatie opneemt of waarbij de coördinatie of samenwerking van meerdere spelers nodig is.

Maar dat kan enkel als we het netwerk-denken ook binnen onze eigen organisatie voluit stimuleren. Het is niet genoeg dat we onze blik enkel richten op het speelveld van de sociale bescherming, maar we moeten onze aandacht verruimen tot wat er daarbuiten gebeurt. Daarom zetten we in op cruciale competenties zoals creativiteit, zelfkritiek en langetermijndenken. Die vaardigheden zijn noodzakelijk om wendbaar om te gaan met disruptie en vervolgens ook innovatieve oplossingen te bedenken waarmee we onze sociale bescherming efficiënter en ook duurzamer maken voor de burger.

De FOD heeft een transversale rol ten opzichte van de OISZ. Samen werken we aan betere dienstverlening voor de burger en aan de verduurzaming van het systeem van sociale zekerheid.

We bestrijden Fake News

Een beleid moet gebaseerd zijn op feiten, objectieve vaststellingen, onderbouwde analyses, wetenschappelijk onderzoek en impactevaluaties. Daarom is voor onze overheidsdienst een hele belangrijke taak weggelegd om de feitelijke onderbouwing van het beleid reactief en proactief te bewaken. We mogen onszelf gerust omschrijven als een ‘fact checker’  die een dam opwerpt tegen ‘fake news’ en populisme.

We reiken simulaties, impactanalyses, internationale vergelijkingen en voorbeeldpraktijken aan. Daarmee kunnen we het beleid beter onderbouwen en ook de impact ervan verhogen.

We voeden en bevorderen het maatschappelijk draagvlak

Sociale zekerheid is gebaseerd op het evenwicht tussen een collectief belang en individuele belangen. De duurzaamheid van de sociale zekerheid is afhankelijk van een gezond evenwicht tussen deze twee belangen. Het maatschappelijk draagvlak is dus essentieel. Om dat te vergroten moeten we een groter bewustzijn creëren over hoe het systeem werkt, hoe het evenwicht wordt nagestreefd en bereikt wordt.

We zullen het bewustzijn en het maatschappelijk draagvlak voeden en bevorderen met een communicatiestrategie die helemaal in het teken staat van transparantie, expertise en objectiviteit op zowel beleidsmatig als operationeel vlak. Ook de continue interactie met onze gebruikers en een uitstekende dienstverlening kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

We excelleren door onze medewerkers en voor onze gebruikers

Onze overheidsdienst heeft een sterke organisatiecultuur. We rekenen op weerbare en flexibele medewerkers die het verschil maken. Dit moeten we koesteren en hier moeten we verder op inzetten. De wendbaarheid en weerbaarheid van de organisatie en zijn medewerkers gaan hand in hand. Het is de kracht van onze mensen die ook de organisatie zelf flexibel houdt. Dit is een voortdurende uitdaging in een maatschappij die steeds opnieuw verandert en waar ook de verwachtingen van de gebruikers voortdurend evolueren.