Internationaal actief

Het sociaal beleid stopt niet aan de grenzen van België. Heel wat activiteiten  en beslissingen  op internationaal niveau, zowel bilateraal als multilateraal, hebben een reële weerslag op het Belgische socialebeschermingssysteem.

De acties die de FOD Sociale Zekerheid in dit verband onderneemt hebben als  doel:

  1. de sociale rechten van de burgers en de belangen van de Belgische socialezekerheidsactoren op internationaal niveau vertegenwoordigen en  verdedigen,

  2. een leerdynamiek bevorderen voor ons socialezekerheidssysteem,

  3. onze klanten bewust  maken van en informeren  over de uitdagingen bij verschillende internationale organisaties.

De FOD Sociale Zekerheid werkt samen met heel wat partners in de sociale sector, voor het bovenstaande, maar ook op andere gebieden, zowel nationaal  (federale overheden en deelgebieden) als  internationaal.

Om de Belgische belangen op het vlak van sociale zekerheid te vertegenwoordigen en te verdedigen, heeft de FOD als opdracht sterk aanwezig te zijn in verschillende technische comités en werkgroepen, zowel bij de Europese Unie als bij andere internationale organisaties  (Internationale Arbeidsorganisatie, de Organisatie van de Verenigde Naties en de Raad van Europa). Door de voortdurende uitbreiding van haar bevoegdheden is de Europese Unie een prioritair actieterrein, maar niet het enige. Wij moeten immers ook bezig zijn met en betrokken worden bij de werkzaamheden van andere organisaties om de gevolgen ervan op Europees en op Belgisch niveau te analyseren.

Daarnaast staat de FOD ook in voor het onderhandelen over en het afsluiten van bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten met andere landen. Deze overeenkomsten bepalen welke wetgeving toepasselijk is voor personen die in een ander land gaan wonen, werken of studeren.

De FOD Sociale Zekerheid streeft ernaar een leerdynamiek op gang te brengen voor de sociale zekerheid. Deze dynamiek groeit uit tot twee aandachtspunten:

  • ons socialezekerheidssysteem, de waarden en expertise ervan op internationaal niveau in de schijnwerpers plaatsen om andere landen te inspireren en een coalitie rond gemeenschappelijke principes te vormen;

  • onze eigen sector vernieuwen door in contact te komen met buitenlandse ervaringen die ook een inspiratiebron kunnen zijn.

Hieronder vind je meer uitleg over de belangrijkste thema’s die worden opgevolgd door onze diensten en enkele concrete projecten.