SOCIEUX+: sociale bescherming en werkgelegenheid

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+.

Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op het gebied van sociale bescherming en werkgelegenheid. Als lid van de projectstuurgroep van SOCIEUX+ geven de experten van BELINCOSOC dit project mee vorm en verzekeren zij de Belgische prioriteiten ter zake. 

Als deel van haar bijdrage aan dit project huisvest de FOD Sociale Zekerheid dit team.

SOCIEUX+ helpt partnerlanden  bij het ontwikkelen,  beheren en opvolgen van een efficiënt, inclusief en duurzaam sociale zekerheidssysteem en werkgelegenheidsbeleid. SOCIEUX+ biedt  ondersteuning in alle domeinen van de sociale bescherming en het werkgelegenheidsbeleid.  

SOCIEUX+ mobiliseert Europese experten uit de publieke sector voor zendingen van korte duur. SOCIEUX+ kan eveneens experten uit de publieke sector van midden- of lage inkomenslanden uitsturen naar partnerlanden. De activiteiten van SOCIEUX+ bevorderen ook de samenwerking tussen Europese en niet-Europese overheidsinstellingen in het domein van sociale bescherming en tewerkstelling.

Met SOCIEUX+ wil de Europese Unie meer mensen toegang bieden tot adequate sociale bescherming. Dit werd onderstreept in de raadsconclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2012. In deze conclusies besliste de Europese Unie om:

  • de partnerlanden aan te zetten om te streven naar een hoger sociaal beschermingsniveau in hun nationaal beleid
  • gebruik te maken van de instrumenten voor technische bijstand om zo een snelle mobilisatie van experten te verzekeren.

Onze deelname aan SOCIEUX+ verzekert ook de erkenning van de Belgische expertise, ervaring en competenties van statelijke en niet-statelijke actoren binnen het domein van sociale bescherming en tewerkstelling. Het is eveneens een uitstekende kans om ons  model van sociale bescherming te promoten, zowel binnen als buiten de Europese Unie. 

Het project heeft een specifieke component kennisontwikkeling (Knowledge Development) die het mogelijk maakt de soorten uitgevoerde interventies beter te begrijpen, ze te analyseren en de getrokken lessen te synthetiseren om de kennis van de begunstigden van het project te verbeteren en capaciteiten te ontwikkelen om de impact en de doeltreffendheid van de interventies en het verband tussen het beleid en de resultaten (zoals armoede en ongelijkheid) te waarborgen. Deze kennisontwikkelingsprocessen leiden uiteindelijk tot uitgebreide en verbeterde socialebeschermingsstelsels en betere werkgelegenheidskansen voor iedereen.

De FOD Sociale Zekerheid (BELINCOSOC) en Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap en partner van SOCIEUX+, zijn verantwoordelijk voor de creatie van deze component kennisontwikkeling.

SOCIEUX+ is ook bijzonder relevant voor de ondersteuning van landen waar de “social protection floors” (sociale minima) nog moeten gerealiseerd worden. Het Belgisch engagement krijgt in het kader van deze strategie concreet vorm.

www.socieux.eu