WELKOM bij de
FOD Sociale Zekerheid

Forum 'De Sociale Zekerheid van de Toekomst'

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.

Studiedag: sociale zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging

Op 12 december organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van “Happy Independent's Year” de studiedag “Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging”.

Hoge Raad voor Vrijwilligers: kandidaten gezocht voor 15 november!

De Hoge Raad voor Vrijwilligers zoekt kandidaten voor meerdere mandaten van 4 jaar.

Federale Adviesraad voor Ouderen: adviezen 2018

De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft tot taak om advies uit te brengen over de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijding van de kansarmoede, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit. De adviezen van 2018 zijn nu toegevoegd op de website...

Student Award 2018: masterscripties sociale zekerheid gevraagd!

Behandel jij een thema van de sociale bescherming in je scriptie, neem dan zeker deel aan de Student Award BTSZ 2018!

Muziek populairste artistieke sector in 2017

De Commissie Kunstenaars publiceert haar Jaarverslag 2017. De statistieken van de behandelde dossiers tonen duidelijk aan dat de muziek de populairste artistieke sector blijft.

Dien je pilootproject in voor het geïntegreerd preventiebeleid burn-out t.e.m. 21 september 2018

De oproep is gericht aan de verschillende actoren die actief zijn in preventie en behandeling van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.

Preventie burn-out

Kick-off van de pilootprojecten in het kader van het geïntegreerd actieplan preventie burn-out op 26/06 van 9u tot 13u bij de FOD Sociale Zekerheid.

RABOT: vergeetputten in de hoogte

In de documentaire “Rabot” schetst regisseur Christina Vandekerckhove de portretten van enkele bewoners van drie Gentse sociale woontorens die worden afgebroken. Ze lijken vergeten door de maatschappij en weten vaak niet wat hun rechten zijn.

Zie Mij Doen: kijken naar handicaps

Klara Van Es maakte met Zie Mij Doen een aangrijpende documentaire over de leefwereld van mensen met een verstandelijke handicap en de wijze waarop we met hen omgaan en naar hen kijken. Die beeldvorming verandert voortdurend en deze documentaire draagt daar zeker toe bij.

Student Award 2018: masterscripties sociale zekerheid gevraagd!

Behandel jij een thema van de sociale bescherming in je scriptie, neem dan zeker deel aan de Student Award BTSZ 2018! Met de Student Award richt het BTSZ de schijnwerper op masterscripties over sociale zekerheid en sociale bescherming.

Happy Independent's Year!

Happy Independent's Year viert 50 jaar sociaal statuut van de zelfstandige. 50 jaar evolutie en ontwikkelingen van de sociale bescherming, dat vieren we!

SOCIEUX+: nieuwe website!

SOCIEUX+ kondigt met trots de lancering van de nieuwe website www.socieux.eu aan. De website is een venster op SOCIEUX+ en zijn mondiale activiteiten voor sociale bescherming, arbeid en tewerkstelling.

BTSZ Student Award 2017

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid organiseert jaarlijks een wedstrijd voor masterproef of masterscriptie “Student Award BTSZ” met een prijs van 1000 EUR en publicatie in het BTSZ. De definitieve selectie is gemaakt en de prijs wordt op 29 januari uitgereikt door de minister van...

BTSZ: nieuwe edities on line

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context. De edities 2016/3 en 4 staan nu on line.

Brochure Sociale Zekerheid: editie 2017

De nieuwste versie van onze brochure "Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid" staat nu online. Ze verklaart in duidelijke taal wat je moet weten over de Belgische sociale zekerheid.

Archidoc News 14

In deze Archidoc News: de nieuwe wet over de slachtoffers van terreurdaden, de aanpassingen aan de wet over pensioenen voor de burgerslachtoffers van de oorlog 1940-1945 en de overdracht van de opdrachten van de DG Oorlogsslachtoffers op 1 januari 2018.

MIMOSIS

Onze FOD onderhoudt een microsimulatiemodel voor sociaal beleid in België: "MIMOSIS" (MIcrosimulation MOdel for Belgian Social Insurance Systems). Het model werd ontwikkeld door drie universitaire teams en maakt het mogelijk om de impact van geplande hervormingen op vlak van sociaal beleid na te...

Statuut student-zelfstandige

Vanaf 1 januari 2017 heb je als student de mogelijkheid om je aan te sluiten als student-zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds wanneer je een beperkte zelfstandige activiteit wil uitoefenen tijdens je studies. We behandelen de verschillende aspecten van het statuut aan de hand van 6 vaak...

Brexit

Van bij het begin is de FOD Sociale Zekerheid sterk betrokken bij het verloop van de BREXIT, in de eerste plaats om de sociale zekerheidsrechten van Belgen in het Verenigd Koninkrijk én de Britten in België zo goed mogelijk te verdedigen.

Student Award: wedstrijd masterscriptie sociale zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert een wedstrijd voor masterproef of masterscriptie over een thema van de sociale zekerheid. De "Student Award" voor het winnende werkstuk is 1000 EUR met een publicatie van de samenvatting in het BTSZ.

Statuut Nationale Solidariteit

Als je het slachtoffer bent van een terreurdaad kan je een aanvraag doen bij het Uniek loket voor slachtoffers van terreurdaden. Er zijn drie statuten voor slachtoffers : rechtstreekse slachtoffers, rechthebbenden en onrechtstreekse slachtoffers. Afhankelijk van het statuut waartoe je behoort zijn...

Eerste jaarverslag Kunstenaarscommissie

De Kunstenaarscommissie, in haar nieuwe vorm, publiceerde net het eerste jaarverslag. Dat verslag presenteert de werking van de Commissie en geeft een overzicht van het gedane werk sinds de oprichting.

Studie armoederisico

Uit de jaarlijkse analyse van de Europese sociale indicatoren door de FOD Sociale Zekerheid blijkt dat de globale sociale situatie in België de afgelopen jaren eerder stabiel is gebleven.

VN conferentie Rechten van Personen met Handicap

Van 13 tot 15 juni vindt op de hoofdzetel van de Verenigde Naties te New York de jaarlijkse conferentie over het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap plaats (UNCRPD). Op het Belgisch niveau speelt de FOD Sociale Zekerheid een sleutelrol bij de voorbereiding en de opvolging van...

Belgisch Nationaal Hervormingsprogramma 2017 gepubliceerd

Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) geeft de hoofdlijnen aan van het socio-economisch beleid in België en kadert in de Europa 2020 strategie. De FOD Sociale Zekerheid (DG Beleidsondersteuning en -coördinatie) is actief betrokken bij de coördinatie en de redactie van het programma. Het...

30 mei: Conferentie SOCIEUX+

Op 30 mei organiseert SOCIEUX+ met de FOD Sociale Zekerheid een conferentie over internationale samenwerking in de sociale bescherming met onder meer Minister van Sociale Zaken Maggie De Block en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Commissie arbeidsrelaties: jaarverslag 2016

De Commissie voor de Arbeidsrelaties publiceert het jaarverslag en de bijhorende beslissingen voor het jaar 2016. In het voorbije jaar steeg het aantal zaken. De werkwijze en werking van de commissie zijn beter bekend geworden.

Coming2Belgium en Leaving Belgium: vernieuwde presentatie

Om te weten wat je rechten en plichten in België zijn gebruik je de vernieuwde simulatietool Coming2Belgium.

Sociale bescherming en werkgelegenheid

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een projectgroep voor technische bijstand opgezet op vraag van de Europese commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Het overbruggingsrecht wordt uitgebreid naar zelfstandigen in economische moeilijkheden.

Sociale bescherming in België

De FOD Sociale zekerheid publiceert de nieuwe editie van de brochure ESSOBS data 2014 (Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming). Die geeft een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.

Sociaal beleid in een muntunie

Sterke nationale welvaartsstaten en Europese eenmaking waren de mooiste politieke projecten van de 20ste eeuw: ze gaven hoop. Beide projecten lijken nu vast te lopen. Lees de bijdrage van Frank Vandenbroucke in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.

Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid

De jongste editie van het BTSZ bevat, naast een bijdrage van Frank Vandenbroucke over Sociaal beleid in de muntunie ook diverse artikels over de 20ste verjaardag van het Handvest van de Sociaal Verzekerde.

Sociale Inspectie: Jaarverslag 2015

De Sociale inspectie publiceert haar Jaarverslag 2015. Je leest er in hoe de dienst is samengesteld en hoe ze werken, wat hun opdrachten zijn en vooral, wat de resultaten zijn.

Jaarverslag 2016 van het Europees Sociaal Beschermingscomité

Het Jaarverslag 2016 van het Europees Sociaal Beschermingscomité (SPC) werd in oktober aan de Raad van Ministers van Sociale Zaken aangeboden als meest recente publicatie. De FOD Sociale Zekerheid vertegenwoordigt België in het SPC, dat de sociale situatie in de Europese Unie opvolgt en de...

FOD gesloten op 11 en 15 november

De FOD, het Contact Center van de DG Personen met een handicap en de medische dienst zijn op 11 en 15 november gesloten. Het 0800-nummer van de DG Personen met een handicap is van 11 tot en met 15 november niet bereikbaar.

Hervorming financiering sociale zekerheid

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.

FOD Sociale Zekerheid gesloten op 1 en 2 november

Het 0800-nummer van de DG Personen met een handicap zal van 31 oktober tot en met 2 november niet bereikbaar zijn.

Verdrag sociale zekerheid met Kosovo

Van 17 tot 21 oktober vond de eerste onderhandelingsronde tussen België en Kosovo plaats, voor een socialezekerheidsverdrag dat het oude verdrag met Joegoslavië vervangt.

3e conferentie van het "European Fraud and Error Platform"

Op 17 en 18 oktober heeft de 3e jaarlijkse conferentie van het “European Fraud and Error Platform” plaats te Brussel.

Van 20 pagina’s papier naar 20 minuten aandacht

Sinds 1 juli hoeft wie zijn handicap wil laten erkennen, veel minder moeite te doen dankzij het nieuwe online portaal My Handicap.

Jaarverslag Hoge Raad voor Vrijwilligers

België telt meer dan 1.200.000 mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor organisaties en nog eens 600.000 mensen betrokken bij intra-familiale solidariteit.

SOCIEUX+ : sociale bescherming en werkgelegenheid

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+. Door dit partnerschap is de FOD Sociale Zekerheid nauw betrokken bij de implementatie van de Europese strategie voor internationale samenwerking op...

NieuwsNews' RSS feed

Project BelEESSI

Graag zetten we het BelEESSI-project nog even in de kijker. BelEESSI is de Belgische implementatie van EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), een IT-systeem dat...

Sociaal samenwerkingsnetwerk

Sociaal samenwerkingsnetwerk