Sociaal beleid mee vorm geven

Met zijn kennis en expertise moet de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid alle actoren van de sociale zekerheid ondersteunen in het kader van de uitwerking, voorbereiding en evaluatie van het sociaal beleid.

Door de coördinatie van activiteiten, de uitvoering van onderzoeken, het lanceren van studies, de analyse van gegevens en de uitwerking van de regelgeving ondersteunt de FOD de beleidsmakers, de sociale partners en de andere instellingen van sociale zekerheid. Dit gebeurt in een sfeer van partnerschap en gemeenschappelijk projectbeheer. Zo helpt de FOD de beleidsmakers correcte beslissingen te nemen om de sociale bescherming te verbeteren.

De FOD vertegenwoordigt de Belgische sociale zekerheid tegenover buitenlandse partners en de supranationale instellingen en promoot en verdedigt ons sociaal model.

Opstellen van de reglementering

De DG Besoc staat in voor de materies en processen over meer dan één tak of stelsel op het vlak van sociale bescherming: bilaterale en multilaterale relaties, strijd tegen de sociale fraude, behoorlijk bestuur van de sociale zekerheid, evolutie van de sociale bescherming en sociale indicatoren.

De DG Besoc maakt de socialezekerheidswetgeving op, interpreteert ze, informeert erover en treedt op als deskundige bij de verschillende instanties. Daarnaast zorgt ze voor de verdediging van de Belgische Staat bij geschillen. Tenslotte beheert ze ook de (budgettaire) kerngegevens van de sociale zekerheid.

De projecten zijn transversaal en bevinden zich op het kruispunt van verschillende sferen: de burger en de beleidsmakers, de regelgeving en de cijfergegevens, de verschillende takken van de sociale zekerheid, ... De dossiers behandelen arbeidsrecht, fiscaliteit, verzekeringsrecht, maatschappelijke integratie en welzijn.

Onze FOD werkt de regelgeving uit van alle takken van de sociale zekerheid, uitgezonderd de tak werkloosheidsuitkeringen, waarvoor de FOD Tewerkstelling bevoegd is.

Interpretatie van de reglementering

De FOD staat in voor de interpretatie van de reglementering, zodat de OISZ, de sociaal inspecteurs, de kinderbijslagfondsen en de sociaalverzekeringsfondsen ze op een correcte en uniforme manier kunnen toepassen. Daarvoor worden ministeriële nota’s en omzendbrieven, antwoorden op parlementaire vragen, antwoorden op mondelinge vragen aan de toezichthoudende ministers en antwoorden op vragen van de beleidscellen opgesteld.