Adviesraden

De FOD Sociale Zekerheid ondersteunt verschillende raden en comités, onder meer door deelname aan hun vergaderingen.

Federaal Borstvoedingscomité

Het comité brengt adviezen uit, lanceert initiatieven en stimuleert allerhande acties ter bevordering van borstvoeding.

Contact: pieter.raes@minsoc.fed.be

Technisch Comité van de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ)

Het comité geeft adviezen over vragen over de uitvoering van de wet over de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Contact: sylvie.damien@minsoc.fed.be

Administratieve Commissie ter Regeling van de Arbeidsrelatie

Deze Commissie heeft als opdracht rechtszekerheid te brengen over de aard van de arbeidsrelaties. Wanneer een arbeidsrelatie onduidelijk is, beslist de Commissie over de aard ervan. Zij bepaalt of iemand als zelfstandige of als werknemer moet worden beschouwd.

Website: www.commissiearbeidsrelaties.belgium.be
Contact: geraldine.elfathi@minsoc.fed.be en steven.boelens@minsoc.fed.be

Federale Adviesraad voor Ouderen

De FAVO geeft de ouderen inspraak op het federale niveau door adviezen aan de Federale ministers advies over: pensioenen, gelijkheid van kansen, maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, toegang tot de geneeskundige verzorging en mobiliteit.

Website: www.adviesraadouderen.belgium.be
Contact: Favo-ccfa@minsoc.fed.be

Adviesraad voor de Tewerkstelling van Buitenlandse Werknemers

Deze raad ontvangt vragen om advies van wetgevende overheden. Het betreft de voorwaarden tot het toekennen van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten aan bepaalde groepen van werknemers.

Contact: marianne.gratia@minsoc.fed.be

Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap

De NHRPH onderzoekt dossiers van personen met een handicap en die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen. De FOD verzorgt het secretariaat.

Website : http://ph.belgium.be

Hoge Raad voor Vrijwilligers

De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger.

Website: www.hogeraadvrijwilligers.belgium.be
Contact: patrick.garre@minsoc.fed.be

Technische Raad voor Ziekenhuisverpleging

De Raad ontwerpt regels voor de interpretatie van de nomenclatuur en geeft adviezen over de wijziging ervan.

Contact: pieter.raes@minsoc.fed.be

Werkgroep Verzekerbaarheid

De werkgroep bereidt de KB’s voor over het openen van het recht op de tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging. Hij onderzoekt de impact van de maatregelen op de ziekteverzekering.

Contact: pieter.raes@minsoc.fed.be

De werkgroep Zelfstandigen onderzoekt de specifieke problemen inzake geneeskundige verzorging bij zelfstandigen.

Contact: annick.floreal@minsoc.fed.be

Werkgroep Omnisectoriële Impact

Op vraag van het Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ), richtte de FOD deze werkgroep op. Hij onderzoekt de impact van wijzigingen van bepaalde sociale bijdragen.

Contact: pieter.raes@minsoc.fed.be