Bestuursovereenkomsten OISZ

De Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) en de FOD Sociale Zekerheid worden met elkaar verbonden via een bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst wordt om de drie à vijf jaren onderhandeld tussen de leidende ambtenaren, de leden van het beheerscomité en de vertegenwoordigers van de Federale Staat (de Voogdijminister(s), de Minister van Begroting en de Minister van Ambtenarenzaken). De overeenkomsten bevatten kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voor de uitvoering hun sociale zekerheidsopdrachten en voor hun beheer, en een meerjarig financieel beheerskader.

De FOD biedt beide partijen algemene ondersteuning bij de onderhandelingen, 

  • voor de opmaak van een onderhandelingsmethode en -planning, 
  • voor de ondersteuning aan de regeringscommissarissen, 
  • voor de onderhandelingen van de  gemeenschappelijke hoofdstukken van de overeenkomsten en 
  • voor de uitvoering van de laatste fase van de onderhandelingen, het voorleggen aan de Ministerraad. 

De FOD geeft de beleidscellen van de Voogdijminister(s) ook management en bestuurskundig advies, o.a. ivm de optimalisatie van het responsabiliseringsbeleid bij de sociale zekerheid.

Administratief en geldelijk statuut

De FOD ondersteunt de beleidscellen van de Voogdijminister(s) in de behandeling van de reglementaire dossiers bij de OISZ waarvoor een koninklijke of ministeriële goedkeuring vereist is (benoeming managementfuncties, benoeming leden van de beheercomités, publicatie taalkader, publicatie personeelsplan enz.). 

Verder coördineert de FOD de antwoorden van de OISZ op parlementaire vragen, de selectieprocedure van de regeringscommissarissen die de Voogdijminister bij de OISZ vertegenwoordigen en de overheidsopdrachten ter aanduiding van de revisoren bij ieder OISZ. 

Regeringscommissarissen

Openbare instellingen van sociale zekerheid worden geleid door een paritair samengesteld beheerscomité. Zo bestaat elk beheerscomité uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties.

De Staat is vertegenwoordigd door twee regeringscommissarissen: een commissaris die de Minister van Begroting vertegenwoordigt voor het budgettaire luik en een commissaris die de Voogdijminister(s) vertegenwoordigt. Regeringscommissarissen worden aangeduid via een openbare oproep en een vergelijking van de competenties.

Bij de meeste OISZ vervullen medewerkers van de FOD de rol van regeringscommissaris bij het beheerscomité.