De rol van Eurocoördinator

De FOD Sociale Zekerheid neemt de rol van Eurocoördinator inzake sociale zekerheid op zich dankzij de samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken. Zodoende:

 1. coördineert de FOD Sociale Zekerheid de omzetting van de Europese richtlijnen inzake sociale zekerheid en de uitvoering van verordeningen door alle Belgische sociale zekerheidsactoren (openbare instellingen van sociale zekerheid en deelgebieden).

  Bv.: voor de omzetting van de richtlijn inzake de Europese blauwe kaart analyseren de deskundigen in Europees recht van de FOD Sociale Zekerheid allereerst de richtlijn, isoleren ze de elementen betreffende de sociale zekerheid en zetten ze de verplichtingen van België in een concordantietabel.

  Vervolgens organiseert de FOD een briefingvergadering met de OISZ’s en de betrokken deelgebieden en stelt een planning voor van de taken die door alle actoren moeten worden uitgevoerd, om de termijnen voor het omzetten van de richtlijn na te leven (dewelke zijn aangegeven in de tekst van de richtlijn zelf).

  De deskundigen van de nationale reglementering van de FOD analyseren nadien de nationale wetgeving om na te gaan of deze reeds voldoet aan de bepalingen van de richtlijn en werken voorstellen tot wijziging van de nationale wetgeving uit om te voldoen aan alle verplichtingen die ze voor België bevat. Deze deskundigen zien toe op het goede verloop van de nationale procedures voor het wijzigen van de nationale wetgeving en/of het goedkeuren van een nieuwe bepaling. De FOD Sociale Zekerheid ziet toe op het naleven van de planning voor het omzetten van de richtlijn en deelt de FOD Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie de in België ingevoerde omzettingsmaatregelen mede.
   

 2. is de FOD Sociale Zekerheid actief in het kader van de Europese precontentieuze fase (SOLVIT  en EU Pilot) door de bevoegde openbare instellingen van sociale zekerheid oplossingen voor klachten van burgers voor te stellen
   
 3. coördineert de FOD Sociale Zekerheid de naleving van de Belgische wetgeving van alle Belgische sociale zekerheidsactoren naar aanleiding van de inbreukprocedures met betrekking tot de Europese richtlijnen en verordeningen inzake sociale zekerheid.

  Wat is een inbreukprocedure?
  De Europese Commissie kan een inbreukprocedure instellen wanneer zij vermoedt dat een lidstaat het EU-recht niet naleeft. De inbreukprocedure bestaat uit verschillende stappen:
  1) de ingebrekestelling waarin de Commissie de lidstaat verzoekt om deze inbreuk te verantwoorden;
  2) Indien de lidstaat niet voldoet aan zijn verplichtingen verstuurt de Commissie een met redenen omkleed advies naar de lidstaat. De Commissie geeft dan aan dat, op basis van het antwoord van de lidstaat op het met redenen omkleed advies, laatstgenoemde het EU-recht schendt;
  3) Indien de lidstaat deze schending niet oplost, dan kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), opdat laatstgenoemde een beslissing neemt over de schending van het EU-recht. De beslissing van het Hof (zogenaamd niet-nakomingsarrest) kan gepaard gaan met financiële sancties;
  4) Indien de lidstaat, na dit niet-nakomingsarrest, deze schending van het EU-recht nog steeds niet ongedaan maakt, kan de Commissie de zaak opnieuw aanhangig maken bij het HvJ-EU voor een nieuwe beslissing wegens gebrek aan respect voor het oorspronkelijke niet-nakomingsarrest (niet-nakomingsarrest over niet-nakoming).

   

 4. analyseert en coördineert de FOD Sociale Zekerheid de interventies van België in het kader van prejudiciële vragen inzake sociale zekerheid aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met de betrokken Belgische sociale zekerheidsactoren om de belangen van België te vertegenwoordigen bij deze instellingen (schriftelijke opmerkingen en deelname aan mondelinge zitting om zich te verdedigen in een zaak waarin België partij is, of om zijn advies aan het Hof over te maken in een zaak waarin België geen partij is). De FOD Sociale Zekerheid doet hetzelfde voor de verzoeken om advies aan het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie evenals voor beroepen wegens buitencontractuele aansprakelijkheid, nietigverklaring en niet-nakoming. De FOD Sociale Zekerheid ziet erop toe dat de Belgische standpunten in overeenstemming zijn met eerdere standpunten in de Europese instellingen of met eventuele politieke veranderingen.
   

  Bv.: voor zaak C-784/19, Team Power Europe, waarin België geen partij was, maar het Hof zijn standpunt heeft medegedeeld, heeft de FOD Sociale Zekerheid de prejudiciële vraag geanalyseerd en doorgestuurd naar de RSZ. De FOD Sociale Zekerheid heeft met de RSZ overlegd voor de argumenten. Vervolgens heeft de RSZ een voorstel van schriftelijke opmerkingen opgesteld, die de FOD Sociale Zekerheid heeft afgestemd op de huidige politieke standpunten en de praktische gids van procedures voor het HvJ-EU van de FOD Buitenlandse Zaken. De schriftelijke opmerkingen worden vervolgens in overleg met de FOD Buitenlandse Zaken voltooid alvorens ze aan het Hof van Justitie van de Europese Unie werden toegezonden. Vervolgens hebben de FOD Buitenlandse Zaken, de RSZ en de FOD Sociale Zekerheid op dezelfde manier overleg gepleegd om het pleidooi voor de mondelinge zitting op de zetel van het HvJ-EU, in Luxemburg, voor te bereiden. Deze drie actoren zijn naar de zitting gegaan: de FOD Buitenlandse Zaken om te pleiten; de RSZ en de FOD Sociale Zekerheid als deskundigen om de technische vragen van het HvJ-EU te beantwoorden. Tot slot, toen het arrest werd gewezen, heeft de FOD Sociale Zekerheid het na analyse aan de RSZ bezorgd.
   

 5. consolideert ieder jaar de voortgang van het recht en van de Europese jurisprudentie op het vlak van sociale zekerheid in zijn verslag Eurocoördinatie. ➝ Vind de verslagen op deze pagina!

Meer weten