Armoedebestrijding

De FOD Sociale Zekerheid vertegenwoordigt België bij de Subgroep Indicatoren (ISG) van het Comité voor sociale bescherming (CSB) van de Europese Unie en neemt sinds 2013 het vicevoorzitterschap waar. De ISG werkt gemeenschappelijke Europese indicatoren en monitoringinstrumenten uit met het oog op de opvolging van de Europese strategie inzake de sociale bescherming en sociale insluiting; de Strategie Europa 2020.

In 2013 werd voor het eerst de “Social Protection Performance Monitor” (SPPM), die een beperkte set van sleutelindicatoren bevat, toegepast.  Daarmee kon een aantal negatieve trends op sociaal vlak in de EU in kaart worden gebracht.  Daarnaast heeft de ISG een kader voor de monitoring van de gezondheidszorg ontwikkeld.
MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) is het informatiesysteem over de sociale bescherming in de Europese lidstaten. Het bevat gedetailleerde, vergelijkbare en regelmatig geactualiseerde informatie over de nationale sociale beschermingssystemen van de lidstaten. De FOD levert twee keer per jaar nieuwe informatie aan.

Het sociale luik van de Europa 2020-strategie heeft als doel tegen 2020 minstens 20 miljoen mensen uit de armoede en de sociale uitsluiting te halen. In het kader van het Europees Semester worden de lidstaten verzocht elk jaar een Nationaal hervormingsprogramma uit te werken.
Dit document beschrijft:

 • wat de lidstaat gedaan heeft met de aanbevelingen van de Ministerraad voor het land in kwestie (de aanbevelingen gaan onder meer over het beleid inzake sociale zekerheid);
 • wat de lidstaat ondernomen heeft om zijn nationale kwantitatieve doelstelling betreffende het terugdringen van kansarmoede en sociale uitsluiting te halen.

Onze FOD neemt deel aan de activiteiten van het redactiecomité van het NHP en coördineert de redactie van het sociale gedeelte van het NSR (naar de Europese Commissie gestuurd in april 2013).
Contact: peter.lelie@minsoc.fed.be en muriel.rabau@minsoc.fed.be

In 2013 werd een uitgebreide analyse uitgevoerd van de evolutie van de sociale context, met de focus op de vraag in welke mate België evolueert in de richting van de doelstelling van de Europa 2020-strategie inzake de reductie van armoede en sociale uitsluiting.
Het besluit:

 • de impact van de economische en financiële crisis op de sociale situatie in België  is relatief beperkt gebleven;
 • er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voor verschillende bevolkingsgroepen:
 • de situatie verslechtert voor kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien;
 • de situatie van ouderen verbetert. 

Contact: rudi.vandam@minsoc.fed.be

Specifieke doelgroepen

De FOD kent in bepaalde “behartigenswaardige gevallen” individuele afwijkingen toe op de voorwaarden om recht te hebben op de kinderbijslag en de gewaarborgde kinderbijslag. Zo wordt er bijvoorbeeld normaal gezien geen kinderbijslag toegekend voor kinderen die opgevoed worden of lessen volgen in het buitenland. Omwille van onder andere sociale redenen, kan hierop echter een uitzondering gemaakt worden.
Contact: kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be of annick.floreal@minsoc.fed.be

De CVB (Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen) kent aan zelfstandigen die zich in “staat van behoefte” bevinden of in een “toestand die de staat van behoefte benadert”, een volledige of gedeeltelijke vrijstelling toe van de verplichting om hun socialezekerheidsbijdragen te betalen. Onze FOD organiseert de zittingen van deze Commissie en staat in voor de administratieve behandeling van de dossiers.

Onze FOD kent tenslotte ook verschillende uitkeringen en maatregelen toe aan personen met een handicap.

Enkele belangrijke cijfers over 2017:

 • 660.330 mensen zijn erkend als persoon met een handicap.
 • 183.394 personen krijgen een tegemoetkoming uitbetaald. Daarnaast deden we ook het medisch onderzoek voor 44.636 tegemoetkomingen voor kinderen (verhoogde kinderbijslag), die worden uitbetaald door de kinderbijslagkassen.
 • Voor Vlaanderen werd de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in 2017 de bevoegdheid van de Vlaamse Sociale Bescherming en heet daar voortaan het ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’. Ook  hiervoor doet onze FOD momenteel nog de medische onderzoeken,  in totaal 27.453 voor 2017.
 • In 2017 waren er 80.642 aanvragen voor de inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, die onze FOD zelf uitbetaalt.
 • In 2017 gaven wij 1,49 miljard euro uit aan tegemoetkomingen.
 • In 2017 werden er 80.466 parkeerkaarten uitgereikt.