Nieuwe publicaties van het Europees Sociaal Beschermingscomité

22 november 2019

Onze FOD vertegenwoordigt België in het Europees Sociaal Beschermingscomité dat de Europese Raad van Ministers van Sociale Zaken ondersteunt. Het comité heeft onlangs twee interessante rapporten gepubliceerd.

Het gezamenlijk Rapport van het Europees Sociaal Beschermingscomité en het Comité voor de Werkgelegenheid over de evaluatie van de Europa 2020 strategie.

Omdat 2020, het doeljaar van de Europa 2020 strategie, voor de deur staat wordt nagedacht over een opvolger. Het Europees Sociaal Beschermingscomité (SPC) en het Comité voor de Werkgelegenheid (EMCO) hebben de huidige strategie geëvalueerd zodat bij de besluitvorming over de nieuwe strategie rekening kan gehouden worden met haar resultaten, haar sterke en zwakke punten.

Het rapport bekijkt eerst in welke mate de kwantitatieve doelstellingen van Europa 2020 op het vlak van werk, armoede en sociale uitsluiting werden bereikt en wat de belangrijkste ‘drivers’ zijn geweest achter het al dan niet bereiken van de doelstellingen. Daarna volgt een meer kwalitatieve evaluatie van het sociaal beschermingsbeleid en het beleid op het vlak van werk met een focus op structurele hervormingen. Een volgende sectie gaat over effectiviteit/efficiëntie van de processen, de instrumenten en de werkmethodes onder Europa 2020, zoals die werd geëvalueerd door de leden van de twee comités (enquête). Het rapport bevat tenslotte ook een verkenning van de belangrijke structurele trends waarmee een nieuwe Europese strategie rekening zal moeten houden: de demografische evolutie, de technologische ontwikkeling en de belangrijke veranderingen op de arbeidsmarkt (nieuwe vormen van werk), de transitie op het vlak van milieu en klimaat, veranderingen in de samenleving, divergentie- versus convergentietendensen binnen de EU… Een interessant rapport voor wie geïnteresseerd is in sociaal Europa.

Assessment of the Europe 2020 Strategy. Joint Report of the Employment Committee (EMCO) and the Social Protection Committee (SPC) (alleen in het Engels)

Het Jaarverslag 2019 van het Europees Sociaal Beschermingscomité.

Met zijn jaarlijks verslag oefent het Europees Sociaal Beschermingscomité zijn mandaat uit om de evolutie van de sociale situatie in de EU en van het sociaal beschermingsbeleid in de EU lidstaten in kaart te brengen. Het verslag helpt de Europese ministers van sociale zaken om prioriteiten te identificeren voor het sociaal beschermingsbeleid.

De sleutelboodschappen van het verslag, die bekrachtigd werden door de Raad van Ministers van Sociale Zaken van 24 oktober 2019, worden beschouwd als een bijdrage tot de Jaarlijkse Groei-analyse van de Europese Commissie die het nieuw Europees Semester 2020 moet inluiden. Het Jaarverslag is dit jaar bondiger dan gewoonlijk, ook omdat het samen moet gelezen worden met de gezamenlijke SPC-EMCO evaluatie van de Europa 2020 strategie (zie hoger). Het bevat niet alleen een horizontale, thematische analyse van de sociale situatie op basis van de SPPM (Social Protection Performance Monitor) en een overzicht van nieuwe beleidsmaatregelen in de lidstaten, maar ook landenfiches die aangeven in welke mate de lidstaten hun kwantitatieve doelstellingen bereiken op het vlak van armoede en sociale uitsluiting en op welke punten ze zwak of sterk presteren (key social challenges and good social outcomes).

2019 Annual Report of the Social Protection Committee (alleen in het Engels) + Bijlage met landenfiches