Werknemer of zelfstandige?

24 januari 2017

Als een arbeidsrelatie onduidelijk is, kan de Commissie Arbeidsrelaties over de aard ervan beslissen. Zij bepaalt of iemand als zelfstandige of als werknemer moet worden beschouwd. Dat onderscheid berustte jarenlang op het vage criterium of al dan niet onder gezag werd gewerkt. 

In de Arbeidsrelatieswet werden de criteria scherper gesteld. De vrijheid van de partijen om de aard van de arbeidsrelatie zelf te kiezen werd als uitgangspunt genomen. Die keuze moet wel overeenstemmen met de feitelijke situatie. Dat wordt beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

  • de wil der partijen zoals uitgedrukt in de overeenkomst 
  • de vrijheid van organisatie van de werktijd 
  • de vrijheid van organisatie van het werk 
  • de mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen.

Heb je vragen? Contacteer de CAR via CAR-CRT@minsoc.fed.be

www.commissiearbeidsrelaties.belgium.be