Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

02 509 31 11
Fax: 
02 509 30 19
Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u. Bezoekuren van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 11u30 of op afspraak.

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

Inning van de sociale bijdragen

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int de socialezekerheidsbijdragen die betaald worden door de werkgevers. Deze bijdragen omvatten enerzijds de werkgeversbijdragen en anderzijds de werknemersbijdragen die de werkgever bij elke loonbetaling inhoudt.

De inning impliceert het nazien en behandelen van de aangiftes van werkgevers en van de betaling van hun bijdragen. Dit betreft ook het complexe beheer van de talrijke bijdrageverminderingen en vrijstellingen, de jaarlijkse herverdeling van de sociale lasten en het opsporen en identificeren van werkgevers die de regels niet naleven.

Beheer van de sociale bijdragen

De bijdragen ten gunste van openbare instellingen die deel uitmaken van het Globaal Beheer, worden verzameld in een gemeenschappelijke pot.

Het Globaal Beheer bestaat uit:

  • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of RIZIV
  • de Rijksdienst voor pensioenen of RVP
  • het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag of FAMIFED
  • de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening of RVA
  • het Fonds voor arbeidsongevallen of FAO
  • het Fonds voor beroepsziekten of FBZ
  • Pool voor de zeelieden
  • Hulp- en voorzorgkas voor de zeelieden of HVKZ