Algemene toelichting bij de initiële begroting 2024

14 november 2023

Onze FOD ondersteunt de procedure voor het opstellen van de begroting van de sociale zekerheid. We bieden niet alleen ondersteuning voor de stelsels voor werknemers en zelfstandigen, maar ook voor alle andere speciale regelingen, zoals het stelsel van de overzeese sociale zekerheid, de sociale bijstand en de pensioenen voor de publieke sector.

De voorstellen van begrotingen van alle Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) worden geconsolideerd in synoptische tabellen en de weerslag van de door de regering genomen beslissingen tijdens het begrotingsconclaaf worden hierin geïntegreerd.

Tijdens het begrotingsconclaaf in oktober 2023 bereikte de federale regering een akkoord over een begrotingsinspanning van 1,2 miljard euro voor de federale begroting van 2024. In het bijzonder over de Sociale Zekerheid besliste de regering tot een reeks maatregelen, waaronder :

- Flexi-jobs: het systeem wordt uitgebreid naar 22 sectoren in plaats van de huidige 10, om tegemoet te komen aan de grote vraag naar extra personeel in bepaalde sectoren zoals de zorg, het onderwijs, transport, voeding en cultuur.

- Strijd tegen sociale fraude: Plannen voor Eerlijke Concurrentie, versterking van de strijd tegen ernstige en georganiseerde sociale fraude via de Gemengde Ondersteuningscel, de aanwerving van sociale inspecteurs bij verschillende instellingen, bijkomende sancties in de horeca, enz.

- De hervorming van de pensioenen (werknemers, zelfstandigen en openbare sector) met onder meer de invoering van een pensioenbonus.

- De beheersbegrotingen van verschillende OISZ zijn voor 2024 verhoogd om de extra kosten op te vangen die verband houden met de stijging van de IT-kosten als gevolg van de indexeringen die in 2022 en 2023 zijn toegepast en om de structurele tekorten in de IT-kredieten te dekken.

- Alternatieve financiering: na de toewijzing van forfaitaire bedragen in de periode 2021 tot 2023 als gevolg van onzekere belastinginkomsten (btw en roerende voorheffing) wordt het definitieve systeem vanaf 2024 van kracht. Er zullen dan nieuwe percentages gelden voor de btw en de roerende voorheffing.

De netto-opbrengst van de genomen maatregelen (inclusief technische correcties) bedraagt 593.707 duizend euro voor de hele sociale zekerheid in 2024.

Deze begrotingsoefening wordt afgesloten met het opstellen van een Algemene Toelichting bij de begroting, die wordt ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Onze FOD stelt het volledige deel met betrekking tot de sociale bescherming op.  

De stelsels van sociale bescherming (.pdf)

De volledige Algemene Toelichting bij de begroting (.pdf)