Klimaatverandering en sociale bescherming

Persbericht
12 februari 2024

De FOD Sociale Zekerheid, in samenwerking met SOCIEUX+, publiceert een metapaper (overzicht en synthese) ‘De uitdaging van de klimaatverandering: hoe kunnen sociale bescherming en arbeids- en werkgelegenheidsmaatregelen aanpassing en mitigatie ondersteunen?’ geschreven door Dr. Koen Vleminckx.

In deze metapaper bespreken we het potentieel van arbeidsmarktbeleid en socialezekerheidsstelsels om mensen te beschermen en voor te bereiden op sociale en economische schokken als gevolg van klimaatverandering en om de groene transitie te faciliteren. We doen dit aan de hand van concrete voorbeelden van interessante praktijken in verschillende landen in verschillende regio's van de wereld. Het opzet is om beleidsmakers en stakeholders in de partnerlanden van de EU te inspireren met concrete praktijken uit andere landen.

De klimaatverandering veroorzaakt wijdverspreide negatieve gevolgen en daarmee gepaard gaande verliezen en schade aan natuur en mensen. Ongeveer 3,3 tot 3,6 miljard mensen leven in omstandigheden die zeer gevoelig zijn voor klimaatverandering. Klimaatverandering is ook een sociaaleconomische uitdaging, met grote gevolgen voor de inkomensverdeling, de arbeidsmarkt en de volksgezondheid, nu en in de toekomst. De meest kwetsbare groepen worden bovendien onevenredig zwaar getroffen. Maar een proactief arbeidsmarktbeleid en een goed ontwikkeld socialebeschermingsstelsel kunnen niet alleen de sociaaleconomische gevolgen van klimaatveranderingsgerelateerde schokken helpen verzachten, maar ook de aanpassing aan de klimaatverandering ondersteunen en een sociaal rechtvaardige groene transitie onderbouwen.

Een proactief arbeidsmarktbeleid en ontwikkelde stelsels van sociale bescherming hebben in het verleden al hun waarde bewezen door economische veranderingen te ondersteunen en de sociaaleconomische gevolgen van externe schokken op te vangen. Ze kunnen dan ook een vitale rol spelen bij het opvangen van de sociaaleconomische gevolgen van de klimaatverandering. Zelfs zonder expliciete integratie van schokbestendige strategieën zorgen goed ontwikkelde stelsel van sociale bescherming al voor een grotere weerbaarheid tegen de sociaaleconomische gevolgen van klimaatschokken. Zo kunnen recepten die werden gebruikt om de sociale gevolgen van de COVID-pandemie draaglijker te maken voor sociaal kwetsbare groepen, ook helpen om sociaaleconomische schokken als gevolg van klimaatverandering op te vangen.

Beleidsvernieuwing

Maar klimaatverandering is ook een belangrijke drijvende kracht achter beleidsinnovatie geworden. Aangezien sommige regio's in de wereld al tientallen jaren te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering, hebben ze al enige beleidservaring opgedaan met sociaaleconomische aanpassing aan klimaatverandering. Nu de gevolgen van klimaatverandering in steeds meer regio's in de wereld zichtbaar worden, worden ook nieuwe ideeën ontwikkeld en alternatieve beleidsparadigma's geformuleerd, terwijl de uitvoering van nieuw beleid waardevolle nieuwe inzichten oplevert.

SOCIEUX+ Metapapers

In de reeks SOCIEUX+ Metapapers synthetiseren we kennis over huidig beleid, interventies of benaderingen, en de resultaten van technische samenwerkingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door SOCIEUX+  in samenwerking met haar partners over de hele wereld. Het doel is om beleidsmakers en belanghebbenden te informeren en te inspireren.

Lees de metapaper:

Klimaatverandering: hoe kunnen sociale bescherming, arbeids- en werkgelegenheidsmaatregelen aanpassing en matiging ondersteunen? (.pdf)

Facing climate change: how can social protection and labour and employment measures support adaptation and mitigation? (.pdf)

Face au changement climatique : comment la protection sociale et les mesures en faveur du travail et de l'emploi peuvent-elles soutenir l'adaptation et l’atténuation ? (.pdf)

Frente al cambio climático: ¿cómo pueden apoyar la adaptación y la mitigación la protección social y las medidas laborales y de empleo? (.pdf)

Contact

press@minsoc.fed.be

0473 131329

Over SOCIEUX+

SOCIEUX+ EU Expertise over Sociale Bescherming, Arbeid en Werkgelegenheid is een faciliteit voor technische samenwerking opgericht en medegefinancierd door de Europese Unie.  De algemene doelstelling is het uitbreiden en verbeteren van de toegang tot betere werkgelegenheidskansen en inclusieve socialebeschermingsstelsels. 

Gebaseerd op het peer-to-peer uitwisselingsmodel, deelt SOCIEUX+ kennis, beste praktijken en ervaring door het mobiliseren van Europese openbare deskundigen voor samenwerkingsactiviteiten op korte termijn. SOCIEUX+ is resultaatgericht en vraaggestuurd en beantwoordt aan de verzoeken van overheidsinstellingen en sociale partners in meer dan 160 in aanmerking komende landen en gebieden.

De faciliteit wordt geïmplementeerd door een partnerschap bestaande uit Expertise France (de leider van het partnerschap), de Belgische Internationale Samenwerking voor Sociale Bescherming (Belincosoc), het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) en de Internationale en Ibero-Amerikaanse Stichting voor Bestuurszaken en Overheidsbeleid (FIIAPP).

Meer informatie: https://socieux.eu/