Uitgaven en ontvangsten voor sociale bescherming in België: nieuwe cijfers

7 november 2023

Jaarlijks publiceert de FOD Sociale Zekerheid nieuwe cijfergegevens omtrent de uitgaven en ontvangsten voor sociale bescherming in België. Deze statistieken worden opgesteld op vraag van de Europese Unie en worden het 'Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van Sociale Bescherming' (ESSOBS) genoemd. De cijferreeksen werden onlangs geüpdatet tot en met 2021 en gepubliceerd op de website van de FOD Sociale Zekerheid

In 2021 bedroegen de totale uitgaven voor sociale bescherming in België zo’n 152,4 miljard euro of 30,3% van het bbp. Dit is in reële termen een toename ten opzichte van 2020, toen de totale uitgaven zo’n 150,2 miljard euro bedroegen. Wanneer we dit vertalen naar het aandeel van deze uitgaven in het bbp is het verhaal echter volledig anders: de nominale stijging blijkt dan een daling te zijn (van 32,7 % in 2020 naar 30,3 % in 2021). Dit is te verklaren doordat in 2020 het bbp sterk daalde onder invloed van de COVID-19-pandemie terwijl de sociale beschermingsuitgaven tegelijkertijd sterk stegen onder invloed van de verschillende genomen maatregelen, zowel ter bestrijding van de gezondheidscrisis als ter ondersteuning van het inkomen tijdens de crisis. In 2021 hernam de economische groei en stegen de sociale uitgaven minder sterk dan in 2020, hetgeen ervoor zorgt dat het pad van de uitgaven voor sociale bescherming procentueel gezien opnieuw meer aansluit bij dit van de jaren voorafgaand aan de pandemie. 

Later dit jaar, wanneer de ‘early estimates’ voor 2022 beschikbaar zijn, zal er ook een ‘Cijfers in de kijker’ over deze nieuwe cijfergegevens worden gepubliceerd.