Sociale zekerheid in kaart brengen

Onze FOD verzamelt en analyseert uiteenlopende cijfergegevens over de sociale bescherming in België: het aantal rechthebbenden per tak van de sociale zekerheid, de bedragen van de uitkeringen, de financiering van de sociale bescherming,…

Jaarlijks publiceren we voor het grote publiek een beknopt statistisch overzicht van de sociale bescherming in België. We vergelijken deze cijfers ook met die van de andere EU-landen.

Daarnaast bieden we gedetailleerdere informatie aan, die gericht is aan onderzoekers en beleidsmakers, zoals het Vademecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België, die de begroting en inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid in kaart brengt, en statistieken over de evolutie van de sociale bescherming sinds 1970.

In deze rubriek vind je ook cijfergegevens over specifieke thema’s, zoals de maatregelen die wij toekennen aan personen met een handicap en de bestrijding van de sociale fraude.

De cijfergegevens die wij verzamelen dienen onder meer om het sociaal beleid te monitoren, zowel op Belgisch vlak als in een Europese context, denk maar aan de Europa 2020-strategie.