ICENUW: een betere Europese samenwerking in de strijd tegen zwartwerk

Het ICENUW-project (Implementing Cooperation in a European Network against Undeclared Work) beoogt een betere samenwerking tussen de EU-lidstaten in de strijd tegen zwartwerk en steunt op de resultaten van een analyse uitgevoerd in 2006 binnen het ENUW (European Network on Undeclared Work). 

Het ICENUW-project spitst zich toe op duidelijke en gemakkelijk uit te voeren praktische oplossingen. In plaats van nieuwe procedures in te voeren, streeft het ICENUW-project ernaar de oplossingen die op Europees niveau beschikbaar zijn en hun hindernissen voor de ambtenaren belast met hun praktische tenuitvoerlegging, onderling op elkaar af te stemmen en aan te passen.

Eerst hebben wij de mogelijkheid bestudeerd om een geheel van minimale inspectienormen te ontwikkelen. Uiteindelijk hebben wij een catalogus opgesteld van de inspectiedocumenten en -procedures in diverse EU-lidstaten. 

Vervolgens hebben wij getracht om, op een informeel niveau en in een gezellige omgeving, de communicatie tussen de talrijke bevoegde diensten in de lidstaten te vergemakkelijken.

Parallel daaraan hebben wij nagedacht over eventuele oplossingen voor de juridische onzekerheden en moeilijkheden die voortvloeien uit de internationale samenwerking tussen de inspectie- en de toezichthoudende diensten. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het bestaan van een internationaal netwerk de uitwisselingen grotendeels zou vergemakkelijken.

Ten slotte hebben wij ons toegespitst op de ontwikkeling van "zachte" maatregelen die het juridisch werk aantrekkelijker kunnen maken.

De creatie van een webapplicatie van het type 'fotoprofielen' is een eerste stap in de consolidatie van het netwerk. Deze applicatie groepeert alle stakeholders in de strijd tegen zwartwerk. Zo kunnen zij hun kennis en ervaringen actief uitwisselen, vragen stellen, de organisatie van conferenties voorbereiden , goede praktijken uitwisselen, enz.

Het ICENUW-project heeft 2 producten opgeleverd:

  • Een webapplicatie die weldra online zal gaan
  • Verslagen

Op 18 februari 2011 hebben de 12 deelnemende landen de conclusies van het ICENUW-project goedgekeurd door de ondertekening van het Charter van Brugge (.pdf).

Publicaties

Common features in inspection procedures in Europe

Legal environment for fighting undeclared work and social fraud "the situation de lege lata"

Legal environment for fighting undeclared work and social fraud "the situation de lege ferenda"

Making Legal Work Attractive: The Mix of Deterrence and Prevention