Statistieken sociale bescherming België

11 januari 2024

De DG Analyse & Monitoring van de FOD Sociale Zekerheid publiceert verschillende statistieken over de sociale bescherming in België. Recent verschenen nieuwe cijfergegevens voor de ‘economische rekeningen van de sociale zekerheid’ en de ‘budgettaire statistieken’ op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

De economische rekeningen geven een beeld van de lopende lasten en opbrengsten van de verschillende stelsels van de sociale zekerheid. Bij de opmaak van deze geconsolideerde rekeningen worden de regels van het economisch boekhouden gevolgd, wat tot andere resultaten leidt dan de budgettaire benadering die aan de basis ligt van de budgettaire statistieken die hieronder worden vermeld. Het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) gebruikt deze tabellen, samen met andere bronnen, als basis voor het opstellen van de nationale rekeningen van België. De tabellen op onze website geven een samenvatting van de gegevens voor de vijf meest recent beschikbare jaren (2018-2022). Deze cijfergegevens bevatten een update van de cijfers die reeds in juni gepubliceerd werden.

Hiernaast publiceert de DG Analyse & Monitoring de budgettaire statistieken, die de ontvangsten en uitgaven van de verschillende stelsels van de sociale bescherming weergeven. Ook deze tabellen zijn terug te vinden op de website en geven opnieuw een samenvatting van de gegevens voor de vijf meest recent beschikbare jaren (2020-2024).