Nieuwe cijfergegevens voor de economische rekeningen van de sociale zekerheid en de gezondheidsrekeningen

13 juni 2023

De DG Analyse & Monitoring van de FOD Sociale Zekerheid publiceert verschillende statistieken over de sociale bescherming in België. Recent verschenen nieuwe cijfergegevens voor de economische rekeningen van de sociale zekerheid en de gezondheidsrekeningen (SHA) op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

De economische rekeningen geven een beeld van de lopende lasten en opbrengsten van de verschillende stelsels van de sociale zekerheid. Bij de opmaak van de rekeningen wordt een economische benadering gevolgd, wat tot andere resultaten leidt dan de budgettaire benadering die aan de basis ligt van de budgettaire statistieken. Het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) gebruikt deze tabellen, samen met andere bronnen, voor het opstellen van de nationale rekeningen van België. De tabellen op onze website geven een samenvatting van de gegevens voor de meest recente 5 jaren (nl. 2018-2022).

Hiernaast publiceert de DG Analyse & Monitoring ramingen van de waarde van de finale consumptie van goederen en diensten voor gezondheids- en langdurige zorg in ons land, volgens de methodologie van het System of Health Accounts (SHA – ook ‘Gezondheidsrekeningen’ genoemd). SHA is het methodologisch kader waarbinnen landen internationaal vergelijkbare ramingen opmaken en dat gebruikt wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Europees bureau voor statistiek (Eurostat).  

Sinds kort zijn de cijfers voor 2021 toegevoegd aan de rubriek ‘Cijfers van sociale bescherming’. Nieuw aan deze cijfers is dat er een afzonderlijke raming werd gemaakt van de uitgaven gekoppeld aan de COVID-19 crisis, voor zover deze als afzonderlijke maatregelen en prestaties konden worden geïdentificeerd. Dit wil zeggen dat er nog andere COVID-19 uitgaven ‘verborgen’ zitten in de gerapporteerde uitgaven en dat deze afzonderlijke ramingen dus een onderschatting zijn.